Goodtech Årsrapport 2014

Markedsposisjon og strategi

Goodtech har økt markedsandelen innen jernbane og er en stor leverandør til Stockholm Lokaltrafik (tunnelbanen) i Sverige. Vi skal fortsette å utvikle vår virksomhet innen Bane, El, Signal og Tele (BEST), samtidig som vi jobber for å få flere prosjekter i Norge.


Fremtidsutsikter
Markedssituasjonen ser svært bra ut på lang sikt. I de nasjonale infrastrukturplanene for Norge og Sverige er det planlagt mange og store investeringer innen spor- og veitrafikk.  Både person- og godstrafikken øker og krever store investeringer i ny- og ombygging av både vei og jernbane.

På kort sikt er det usikkert om og når nye prosjekter legges ut på anbud i Sverige. Dette skyldes først og fremst politisk uro, og at Trafikverket har tungt for å få frem ressurser til å drive prosjektering og prosjektledelse. Det er for tiden stor uro i entreprenørleddet i Sverige og flere aktører varsler om permitteringer.

Strategi
Goodtech Infra skal sikre fremtidig lønnsomhet gjennom:

  • Rekruttering og utvikling av eksisterende organisasjon
  • å utrede muligheten for etablering innen nye områder
  • aktiv rekruttering av spesialistkompetanse
  • utvikling av egne prosjektledere i henhold til de nye kravene som stilles til denne rollen
  • kompetanseutvikling og utdanning av eget personell
  • videreutvikling av prosesser og vårt kvalitets-, miljø-, og sikkerhetsarbeid
  • Innføre ny arbeidsmodell for Trafikverket