Goodtech Årsrapport 2014

Markedsposisjon og strategi

Markedsposisjon
Biovac® minirenseanlegg
Goodtech har en beregnet markedsandel på ca. 55 % i det norske markedet, og er en betydelig leverandør i det svenske markedet. Goodtech blir regnet som den fremste leverandøren av plassbygde ”grenderenseanlegg” hvor anleggene blir dimensjonert individuelt.  Dette gir driftsstabile anlegg med lave driftskostnader og lang levetid.

Haco – naturbaserte renseanlegg
Anleggene har sin fremste posisjon i områder hvor jordsmonnet er spesielt følsomt for ytre påvirkning.  Dette har gjort Haco til det ledende produktet innenfor renseløsninger for hytter.

VA–prosjekter – behandling av avløpsvann
Goodtech har en betydelig posisjon i det svenske markedet for leveranser av VA-prosjekter for offentlig og privat sektor.  Prosjektene spenner fra totalentrepriser til maskinleveranser for kjemisk og/eller biologisk behandling av avløpsvann, slambehandling, rehabiliteringer, varmegjenvinning fra slam og biosubstrat.

Biogassleveranser
En stadig større andel av Goodtech Environments omsetning er knyttet til biogassrelaterte produkter/systemleveranser.  Goodtech har en spesielt god posisjon på leveranser knyttet til oppgradering av eksisterende anlegg innenfor varmegjenvinning av biosubstrat, og oppgradering for at anleggene skal kunne ta imot andre typer organisk avfall.

Fremtidsutsikter
Markedsvolumet for større miljøprosjekter var svært godt i 2014, mens relativt få mellomstore prosjekter kom ut på markedet. Det forventes at dette vil ta seg opp i 2015, samtidig som det fortsatt er ventet endel større prosjektutlysninger både innenfor VA og biogass

Myndighetene intensiverer sitt fokus på EUs vanndirektiv med konkrete planer for stadig nye områder som må oppgradere dagens avløpsløsninger for å tilfredsstille fremtidige krav. 

Strategi
Forretningsområdet har hatt en betydelig vekst de siste årene, men utgjør en relativt liten andel av Goodtechs totale omsetning.  Det er videre konstatert at det finnes relativt få synergier mellom forretningsområdet Environment og det øvrige Goodtech. Det er derfor besluttet at man ønsker å vurdere et salg av Goodtech Environment AS og Goodtech Environment AB. Det vektlegges at det fortsatt skal legges til rette for fortsatt vekst og normal drift i perioden.