Goodtech Årsrapport 2014

Nøkkeltall

alt

 

 Ordre- og resultattall (MNOK)  2010 2011 2012 2013 2014
 Salgsinntekter
1 085,2
2 007,6
2 179,0
2 433,8
2 364,2
 EBITDA
70,0
64,3
76,7
86,2
22,2
 EBITDA %
6,4 %
3,2 %
3,5 %
3,5 %
0,9 %
 Resultat før skatt (EBT)
-31,5
11,5
51,2
54,6
-34,7
 EBT %
-2,9 %
0,6 %
2,4 %
2,2 %
-1,5 %
 Resultat etter skatt 
-43,6
18,6
 51,3
41,5
-21,7
 Årsresultat
-45,8
17,7
 54,5
41,5
-21,7
 Ordrereserve 31.12
1 080,6
1 016,2
1 143,1
1 306,5
1 293,5
           
 Kontantstrøm          
 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
73,1
-89,5
115,6
-8,7
59,9
           
 Balanse          
 Totale eiendeler
1 326,3
1 393,0
1 443,3
1 536,8
1 570,8
 Egenkapital
650,6
667,0
687,8
725,2
686,5
 Egenkapitalandel
49,1 %
47,9 %
47,7 %
47,2%
43,7 %
 Egenkapitalrentabilitet
-8,5 %
2,8 %
7,6 %
5,9%
-3,1 %
 Netto rentebærende gjeld
26,9
41,6
56,1
162,2
178,1
 Netto gjeldsgrad
4,1 %
21,2 %
8,2 %
22,4%
25,9 %
 Likviditetsgrad
 1,11
 1,21
 1,19
 1,13
0,90
           
 Aksjen          
 Aksjekurs 31.12 (kr)
2,01
1,57
11,65
15,90
12,00
 Resultat per aksje (kr)
-0,23
0,06
1,58
1,28
-0,67
 Utvannet resultat per aksje (kr)
-0,23
0,06
1,58
1,28
-0,67
 Utbytte per aksje (kr) 0,15
0,08
1,50
0,65
-
           
 Historisk informasjon vist for 2011 og tidligere år er ikke justert for aksjespleis 10:1 som ble  gjennomført i 2012.
 
           
 Ansatte          
 Antall ansatte per 31.12
1 443
1 371
1 411
1 482
1 533
 Antall årsverk 
646
1 372
1 388
1 438
1 490
           
 HMS          
 Sykefravær 
3,26 %
3,47 %
4,33 %
3,83 %
4,29 %
           
         

Definisjoner finansielle nøkkeltall

EBITDA

Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster

EBITDA %

(Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster) / salgsinntekter

EBT %

Resultat før skatt/salgsinntekter

Egenkapitalandel

Egenkapital/totalkapital

Egenkapitalrentabilitet

Resultat etter skatt/gjennomsnittlig egenkapital

Gjennomsnittlig egenkapital

(Egenkapital 1.1 + Egenkapital 31.12) / 2

Resultat per aksje

Resultat etter skatt/gjennomsnittlig utestående aksjer

Netto gjeldsgrad

Netto rentebærende gjeld/egenkapital

Likviditetsgrad

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld