Goodtech Årsrapport 2014

Konsernsjefen kommenterer

2014 har vært et utfordrende år for Goodtech. Til tross for at vi har avsluttet flere vellykkede prosjekter og vunnet nye, viktige kontrakter innen flere av våre markedssegmenter i 2014, preges året av sviktende inntjening, som har gjort det nødvendig å gjennomføre kostnadskutt og nedbemanninger i konsernet. Etter sommeren besluttet styret å stake ut en helt ny kurs for Goodtech fremover, og i forbindelse med dette valgte Vidar Låte å fratre som konsernsjef. Det var med stor ansvarsfølelse og ydmykhet jeg takket ja til styrets forespørsel om å tiltre som konstituert konsernsjef i Goodtech fra 1. september 2014.

 

Ny kurs med fokus på kjernevirksomheten

alt

Tiltaks- og forbedringsprogrammet Core 2014 ble sjøsatt og utover høsten komplettert med en ny strategisk retning med økt fokus på kjernevirksomheten i Goodtech. Dette betyr at de operative enhetene i konsernet får en tydeligere strategisk inndeling, og at beslutningsprosessene flyttes nærmere den operative linjen. Større lokalt ansvar vil gi større engasjement og operasjonelt moment, og bedre mulighet til å påvirke og tilpasse seg sitt lokale marked. Dermed sikrer vi vår fremtidige drift på lang sikt slik at alle våre virksomheter kan bli mer lønnsomme i et stadig mer konkurranseutsatt marked.

Til tross for alle tiltak og organisatoriske endringer som er gjennomført i løpet av året, har Goodtedch lykkes med å ha høy aktivitet i våre forretningsområder. Blant høydepunktene i 2014 vil jeg nevne Power-satsningen, to nye store jernbanekontrakter i Sverige, den positive utviklingen i industrisegmentet og spennende fremskritt innen teknologiutvikling. Flere store og strategisk viktige kontrakter viser at vi er konkurransedyktige og har et godt omdømme i markedet.  

 

Kraftsatsning innen Energi

I de senere årene har det nordiske energimarkedet økt sine investeringer markant, og dette forventes å fortsette i årene som kommer. Slik det ser ut i dag vil investeringene ligge på et høyt nivå i minst ti år fremover.

Power-satsningen i Goodtech er videreført og intensivert i 2014. Kraftavdelingene i forretningsområdet Projects & Services er samlet i én divisjon – Power, og Goodtechs allerede sterke kraftingeniørstyrke bestående av ca. 100 kraftingeniører fikk et viktig tilskudd ved erverv av selskapet Power Control AB høsten 2014.

Goodtech er i dag en ledende leverandør av løsninger til energibransjen i Norge og Sverige, og står godt rustet til å øke sin markedsandel i tiden som kommer.

 

Jernbanesatsningen fortsetter

I 2014 har Goodtech økt markedsandelen innen jernbane i Sverige, og vi gjennomførte også våre første oppdrag for Jernbaneverket i Norge.  

Goodtechs oppdrag innen skinnegående infrastruktur omfatter blant annet nybygging og ombygging av el-, signal- og teleanlegg. Dette er som regel store og komplekse prosjekter, vi ser en kraftig økning i antall totalentrepriser der entreprenøren får et helhetsansvar for både prosjektering og bygging. Dette er helt på linje med Goodtechs strategi.  At vi vant to store prosjekter i forbindelse med utbygging og oppgradering av togstrekningene Strängsnäs-Härad og Stenkumla-Dunsjö i Sverige, er derfor ikke tilfeldig.  At vi etter årets utgang har blitt tildelt nok et stort jernbaneprosjekt i Sverige, bekrefter Goodtechs posisjon i dette markedet.

 

Turn-around ga positiv utvikling innen Industriteknologi

Etter et vanskelig 2013, ble det igangsatt en rekke organisatoriske endringer og forbedringstiltak i forretningsområdet Solutions. Gjennom å intensivere salgs- og markedsinnsatsen, styrke prosjektorganisasjonen og forbedre kvalitets- og prosjektmetodikken og ressursutnyttelsen, er den negative utviklingen snudd  i 2014, og skal gi fortsatt positiv utvikling i Solutions fremover.  Vi har styrket vår posisjon og vekstpotensial innen samtlige segmenter, og ordrereserven er tilbake på et høyt nivå ved utgangen av året.  

Det høye kostnadsnivået i skandinavisk industri gjør det nødvendig å investere i automatisering og robotteknologi for å opprettholde effektivitet, lønnsomhet og konkurransekraft. Dette gir gode muligheter for Solutions fremover.  

 

Fremskritt innen teknologiutvikling

I 2014 fikk vi et gjennombrudd i vår mangeårige forskning og utvikling av en teknologi for å gjenvinne spillvarme fra elektrolyseprosessen som brukes i aluminiumsproduksjon. Et pilotanlegg ble installert hos Dubai Aluminium (DUBAL) i 1. halvår, og har vært i drift siden sommeren. I desember ble det gjennomført en suksessfull Project Performance Test, og det jobbes nå for at teknologien skal komme i kommersiell bruk i løpet av de neste tre årene. 

 

Fremtidsutsikter

Når jeg ser fremover er det viktig å poengtere at det er mye positivt å ta med seg fra 2014. Goodtech gikk ut av året med en stabil og høy ordrereserve, og vi har lagt til rette for en sunn og lønnsom drift innen kjerneområdene fremover.  

Vi har en solid kundebase som har stor tillit til oss, meget kompetente og dyktige medarbeidere og en sterk organisasjonskultur som er tuftet på Goodtechs verdigrunnlag: Kundefokuserte, Engasjerte, Delaktige, Innovative og Presterende.

Goodtech skal fortsette å levere komplette teknologiløsninger som bidrar til sikrere energiforsyning, bedre infrastruktur og mer effektiv og miljøvennlig industriproduksjon. Med de tiltakene og endringene som er gjennomført i 2014, er vi bedre rustet enn noen gang til å møte kundenes økte forventninger og behov på et stadig mer konkurranseutsatt marked. Jeg ser derfor frem til 2015 med stor spenning og forventning på vegne av Goodtech.

Avslutningsvis vil jeg takke våre kunder og eiere for den tilliten de har vist oss, og våre leverandører og partnere for godt samarbeid og god støtte gjennom et turbulent år. Sist, men ikke minst - tusen takk til alle medarbeiderne som presterer på topp i det daglige, med engasjement og vilje til å gjøre en forskjell – The Goodtech way. 


Arve Teie

Fungerende konsernsjef