Goodtech Årsrapport 2014

Goodtech ASA morselskap

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember
       
(Alle tall i NOK 1.000)
Note
2014
2013
Driftsinntekter
     
Salgsinntekter
17 781
19 746
Sum driftsinntekter
 
17 781
19 746
       
Driftskostnader
     
Lønnskostnader
24 182
22 865
Avskrivninger
1 570
1 365
Andre driftskostnader
15 159
15 018
Sum driftskostnader
 
40 911
39 247
       
Driftsresultat
 
- 23 130
-19 501
       
Finansinntekter og finanskostnader
     
Inntekt på investering i datterselskap
19 993
25 348
Finansinntekter
3 154
3 270
Finanskostnader
2 121
625
Netto finansposter
 
21 026
27 994
       
Resultat før skatt
 
- 2 104
8 493
       
Skattekostnad
- 2 687
1 389
       
Årsresultat
 
583
7 103
       
Disponering/dekning av årets resultat
     
Avsetning til/fra annen egenkapital og annen innskutt egenkapital
 
583
- 14 023
Avsetning til utbytte
-
21 127
Sum disponeringer
 
583
7 103
Note 1
Regnskapsprinsipper
       
             
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.
De mest sentrale prinsippene er beskrevet nedenfor.
           
             
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
             
Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.
             
Kriterier for inntektsføring
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når kravet på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
             
Skatt
           
Skattekostnaden sammenstilles med ordinært resultat før skatt. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.
             
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte egenkapitalen.
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter
           
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
             
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
             
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
 
Varige driftsmidler
           
Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid.
             
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.
 
Datterselskap/tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet
           
Datterselskap, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Foretatt nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede.
             
Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet / konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.
 
Fordringer
           
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
 
Kontanter og kontantekvivalenter
           
Kontanter og kontantekvivalenter for selskapet består av kassebeholdninger, saldo på særskilte bankkontoer for selskapet samt netto innestående på konsernets konsernkontoordning. Forskjellen på netto innestående på selskapets konto i konsernets konsernkontoordning og netto innestående på konsernkontoordningen totalt for konsernet blir presentert som konserninternt mellomværende.
 
Kortsiktige plasseringer
           
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
 
Leasing
           
Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte avtale. Driftsmidler i leieavtaler vurdert som finansiell leasing balanseføres og avskrives som ordinære driftsmidler. Avdrags-delen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.
             
Ved operasjonelle leasingavtaler foretas oppføring i balansen kun i den grad det er foretatt forskuddsbetaling til utleier. Leien klassifiseres som driftskostnader, og fordeles lineært over leieperioden.
   
Transaksjoner med nærstående parter
           
Transaksjoner mellom konsernselskaper skjer til markedsmessige betingelser.
           
 
Kontantstrømoppstilling
           
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i enhetens årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet.
Note 2
Segmentinformasjon
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Geografisk fordeling av inntekter
2014
2013
 
Norge
14140
15 619
 
Sverige
2446
2 505
 
Finland
1195
1 622
 
Sum
17781
19 746
 
Note 3
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
(Alle tall i NOK 1.000)
     
         
Lønnskostnader
2014
2013
Lønninger
19 237
16 787
Arbeidsgiveravgift
2 730
2 549
Pensjonskostnader
800
875
Andre ytelser
1 415
2 654
Sum
24 182
22 865
         
Lønninger inkluderer styrehonorar på NOK 1,7 mill. i 2014 (NOK 1,9 mill. i 2013)
         
Selskapet hadde 18 ansatte per 31.12.2014 og gjennomsnittlig antall årsverk gjennom året var 20.
         
For info om ytelser til styret og ledende ansatte, se note 28 i konsernregnskapet.
         
Obligatorisk tjenestepensjon - OTP
Selskapet har avtale om innskuddsbasert Obligatorisk tjenestepensjon - OTP. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen omfatter alle ansatte. Innbetalt pensjonspremie kostnadsføres løpende gjennom året.
         
Godtgjørelse til revisor
2014
2013
Revisjonshonorar
236
229
Andre attestasjonstjenester
-
-
Skatterådgivning
-
-
Andre ikke-revisjonstjenester
366
101
         
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
Note 4
Andre driftskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
   
       
Andre driftskostnader
2014
2013
 
Husleie og drift lokaler
1 200
1 036
 
Vedilkehold/serviceavtaler
1 755
1 179
 
Reisekostnader
762
1 144
 
Bilkostnader
289
343
 
Salgs- og markedsføringskostnader
376
335
 
Fremmede tjenester o.l.
8 174
8 535
 
Porto- og telefonkostnader
347
403
 
Kostnader vedr. børs, vps o.l
1 014
1 026
 
Andre driftskostnader
1 242
1 017
 
Sum andre driftskostnader
15 159
15 018
 
Note 5
Finansinntekter / finanskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
     
         
Finansinntekter
2014
2013
   
Renteinntekter innenfor konsernet
3 019
2 929
   
Annen renteinntekt
10
-
   
Andre finansinntekter
126
341
   
Sum
3 154
3 270
   
         
Finanskostnader
       
Annen rentekostnad
1 123
468
   
Andre finanskostnader
998
156
   
Sum
2 121
625
   
Note 6
Skatt
   
(Alle tall i NOK 1.000)
   
       
Årets skattekostnad fordeler seg på
2014
2013
 
Betalbar skatt
-
-
 
Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel
- 2 356
1 389
 
For lite/mye avsatt tidligere år
-331
-
 
Sum skattekostnad
- 2 687
1 389
 
       
Beregning av årets skattegrunnlag
     
Resultat før skattekostnad
- 2 104
8 493
 
Permanente forskjeller
- 7 848
- 8 844
 
Endring i midlertidige forskjeller
90
-531
 
Korrigering tidligere år
1 225
-
 
Tilegnet/benyttet underskudd til fremføring
8 636
882
 
Årets skattegrunnlag
1
0
 
       
Korrigering tidligere år gjelder korrigering av konsernbidrag 2013 som ble korrigert i 2014 etter avleggelse av 2013 årsregnskap.
 
       
Oversikt over midlertidige forskjeller
     
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
- 49
-61
 
Anleggsmidler
685
787
 
Underskudd til fremføring
-158 149
-149 513
 
Sum midlertidige forskjeller
-157 513
-148 786
 
       
Beregnet utsatt skattefordel
- 42 528
-40 172
 
Balanseført utsatt skattefordel
- 42 528
-40 172
 
       
Avstemming av effektiv skattesats
     
27 % skatt av resultat før skatt
-568
2 378
 
Permanente forskjeller (27%)
- 2 119
-2 476
 
Effekt endret skattesats
-
1 488
 
Beregnet skattekostnad
- 2 687
1 389
 
Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt)
128%
16%
 
       
Permanente forskjeller inkluderer mottatt utbytte fra konsernselskap samt ikke fradragsberettigede kostnader.
 
     
Note 7
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
     
             
 
Maskiner
Immaterielle
 
     
(Alle tall i NOK 1.000)
og inventar
eiendeler
Sum
     
Anskaffelseskost per 01.01
9 621
102
9 723
     
Tilgang
201
 
201
     
Anskaffelseskost 31.12
9 822
102
9 924
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12
- 5 255
- 59
- 5 314
     
Bokført verdi per 31.12
4 566
44
4 609
     
Årets avskrivninger
1 536
34
1 570
     
           
 
Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden for maskiner og inventar er beregnet til 3 - 10 år, og immaterielle eiendeler 5 år.
     
             
Vesentlige leieavtaler
           
Goodtech ASA leier kontorlokaler i Per Krohgs vei 4 på Karihaugen. Kontorlokalene er fremleiet av datterselskapet Goodtech Projects & Services AS. Leiekostnadene utgjorde NOK 1,2 mill. for 2014.
     
             
Kostnader tilknyttet operasjonell leie bil er i 2014 NOK 0,2 mill. Leieavtalen utløper 01. april 2017.
     
Note 8
Kontanter og kontantekvivalenter
             
(Alle tall i NOK 1.000 )
2014
2013
 
Innskudd/trekk innenfor konsernkonto (trekk klassifisert som kortsiktig gjeld)
- 48 957
21 466
 
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
1 078
943
 
Sum kontanter og kontantekvivalenter
- 47 879
22 408
 
Sum kontanter og kontantekvivalenter som presentert i balansen
1 078
22 408
 
             
Trekk innenfor konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig rentebærende gjeld i balanseoppstillingen i 2014.
 
             
Av betalingsmidlene i selskapet er NOK 0,8 mill. bundet til skyldig skattetrekk. Tilsvarende per 31.12 i fjor var NOK 0,8 mill.
 
             
Se note 17 i konsernet for beskrivelse av konsernkontosystemet.
 
Note 9
Gjeld
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Langsiktig gjeld
2014
2013
 
Trekk på langsiktig kredittramme
-
45 000
 
Lån fra foretak i samme konsern
-
4 000
 
Sum langsiktig rentebærende gjeld
0
49 000
 
       
Kortsiktig gjeld
     
Trekk på langsiktig kredittramme
45 000
-
 
Trekk på konsernkonto
48 957
-
 
Lån fra aksjonærer
12 607
-
 
Sum kortsiktig rentebærende gjeld
106 564
0
 
       
Goodtech ASA konsernet har en langsiktig kredittramme på SEK 81 mill. i SEB. Kredittrammen løper til 31.12.2015. Trekk på kredittrammen pr 31.12.2014 er klassifisert som kortsiktig gjeld. Goodtechs bankforbindelse SEB har gitt waiver på covenant-kravene pr 31.12.2014. Rentebetingelsen for trekk under den langsiktige kredittrammen i waiver-perioden er NIBOR + 2,5%. Etter waiver-perioden er rentebetingelsene NIBOR + 2,0%.
 
       
Viser forøvrig til note 20 i konsernregnskapet for informasjon vedrørende den langsiktige kassekredittrammen.
 
       
I 3. kvartal ble det gitt et lån til selskapet på til sammen NOK 12,6 mill. fra fire av selskapets hovedaksjonærer. Lånet er gitt på markedsmessige betingelser og løper til 31.12.2015.
 
       
Annen kortsiktig gjeld
2014
2013
 
Kortsiktig gjeld konsern
1 556
26 934
 
Skyldig lønn og feriepenger
2 898
2 069
 
Påløpte kostnader
3 174
4 781
 
Annen kortsiktig gjeld
1 430
438
 
Sum annen kortsiktig gjeld
9 058
34 222
 
Note 10
Mellomværende med selskaper i samme konsern
(Alle tall i NOK 1.000)
       
 
         
Fordringer
2014
2013
     
Lån til foretak i samme konsern
91 602
89 222
     
Kundefordringer konsern
19 364
18 455
     
Andre kortsiktige fordringer konsern
68 017
37 224
     
Sum
178 983
144 902
     
           
Gjeld
         
Lån fra foretak i samme konsern
-
4000
     
Leverandørgjeld innen konsern
1 269
396
     
Annen kortsiktig gjeld konsern
100
26 934
     
Sum
1 369
27 330
     
           
Lån til foretak i samme konsern består av lån til Goodtech Industry Holding AS på NOK 87 mill. og lån til Goodtech Solutions AS på NOK 5 mill. Lånene forfaller til betaling 30 dager etter påkrav fra lånegiver, og er klassifisert som langsiktig fordring. Lånebetingelsene er basert på markedsmessige vilkår.
           
Øvrig mellomværende mellom konsernselskaper vedrører hovedsaklig kjøp og salg av varer og tjenester, krav på konsernbidrag samt renter på utestående fordringer. Fordringene forfaller innen ett år.
           
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i SEB. Per 31.12.2014 hadde datterselskapene trekk på konsernkonto på totalt NOK 36,0 mill. (per 31.12.2013: til gode NOK 25,5 mill.). Posten er klassifisert som andre kortsiktige fordringer konsern og inngår i andre kortsiktige fordringer. I 2013 inngikk posten i annen kortsiktig gjeld konsern.
Note 11
Datterselskap
       
(Alle tall i NOK 1.000)
           
Selskap
Eier-/
stemme
andel
Forretnings- kontor
Anskaffelses- kost
Akk. ned- skrivninger *)
Balanseført verdi 2014
Årets inntekt på inv. i datterselskap
Goodtech Intressenter AB
100 %
Sverige
357 884
-74 577
283 307
-
Goodtech Environment AS
100 %
Norge
9 661
-163
9 499
-
Goodtech Industry Holding AS *)
100 %
Norge
123 501
-7 487
116 014
11 811
Goodtech Environment Ab
100 %
Åland (Finland)
21 822
-8 699
13 123
8 182
Goodtech Solutions AB
100 %
Sverige
66 806
-7 885
58 921
-
Totalt
   
579 674
-98 810
480 864
19 993
             
Nedskrivninger i Goodtech Environment AS og Goodtech Industry Holding AS knytter seg til tidligere mottatte konsernbidrag som da oversteg opptjent inntekt i eierperioden, og ble behandlet som tilbakebetaling av investert kapital.
             
*) Årets inntekt på investering i datterselskap består av konsernbidrag fra datterselskapene Goodtech Projects & Services AS og Goodtech Products AS. Selskapene er heleide datterselskap av Goodtech Industry Holding AS.
Note 12
Aksjekapital
       
             
For informasjon om aksjekapital/aksjonærer i selskapet /egne aksjer, se note 18 i konsernregnskapet.
Note 13
Egenkapital
       
             
             
 
Aksje-
Egne
 
Annen innskutt
Annen
 
(Alle tall i NOK 1.000 )
kapital
aksjer
Overkurs
egenkapital
egenkapital
Totalt
Egenkapital per 1.1
65 058
- 52
35 318
489 628
-
589 952
Endring egne aksjer
 
-200
   
- 1 103
- 1 303
Årets resultat
       
583
583
Andre endringer
       
895
895
Egenkapital per 31.12
65 058
-252
35 318
489 628
375
590 127
Note 14
Pantstillelser og garantier
     
             
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i SEB. Konsernets trekk på driftskredittrammen under konsernkontoordningen per 31.12.2014 utgjør NOK 49,0 mill.
             
Datterselskapenes mellomværender med morselskapet under konsernkontoordningen fremgår av note 10.
             
For nærmere informasjon om konsernets lån og kredittrammer, se note 20 i konsernregnskapet.
             
Goodtech ASA har bankgarantirammer som også benyttes av datterselskapene. Totale garantirammer er NOK 400,9 mill., hvor NOK 218,7 mill. er opptrukket per 31. desember 2014.
             
Goodtech ASA stiller i tillegg fra tid til annen garantier på vegne av datterselskaper ovenfor kunder og leverandører som ledd i ordinær drift. Per 31.12.2014 utgjør utstedt morselskapsgarantier NOK 0,8 mill.
             
Goodtech ASA har stilt kausjon ovenfor Nordea Bank Finland Abp for lån til Goodtech Environment AB på Euro 0,9 mill, og ovenfor Westra Wermlands Sparebank for lån inntil SEK 2 mill. for lån til Goodtech Solutions Manufactoring AB.
             
For sikkerhetsstillelser og garantier se note 20 i konsernregnskapet.
   
Note 15
Finansiell markedsrisiko
       
               
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.
               
Renterisiko
             
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at selskapets gjeld har flytende rente.
               
Valutarisiko
             
Utvikling i valutakurser innebærer lav risiko for selskapet. Selskapets utlån til konsernselskaper er hovedsaklig i norske kroner.
Note 16
Nærstående parter
       
             
Kjøp og salg av varer og tjenester mellom konsernselskaper og nærstående parter er basert på markedsmessige betingelser. Lån mellom selskaper er gitt på markedsmessige betingelser.
             
I 2014 er det gitt et kortsiktig lån til selskapet fra fire av selskapets hovedaksjonærer. Lånet er gitt på markedsmessige betingelser og løper til 31.12.2015, jf. note 9.
             
Det er ikke utbetalt godtgjørelse fra morselskapet til nærstående utenom konsernselskaper og ansatte i 2014.
             
Viser til note 27 og 28 i konsernregnskapet for oversikt over transaksjoner med nærstående parter.