Goodtech Årsrapport 2014

Goodtech Konsern

Konsolidert kontantstrømoppstilling
     
       
(Alle tall i NOK 1.000)
Note
2014
2013
Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
     
Årsresultat
 
-21 682
41 489
Justert for
     
- Skattekostnad
-13 050
13 133
- Avskrivninger og nedskrivninger
34 423
24 021
- Andel resultat etter skatt av tilknyttet selskap
-1 717
-3 917
- Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap
1 265
2 293
- Netto endring i avsetninger for forpliktelser
-5 150
14 912
- Forskjell mellom resultatført og betalt pensjon
64
-1 032
- Renteinntekter
-818
-615
- Rentekostnader
7 090
4 754
- Andre endringer
 
3
239
Endringer i arbeidskapital:
     
- Varelager
-512
2 228
- Kundefordringer og andre fordringer
18 501
-73 455
- Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
64 086
-15 562
Kontantstrømmer fra driften
 
82 503
8 490
Mottatte renter
818
615
Betalte renter
-7 090
-4 754
Betalte skatter
-16 294
-13 084
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter
 
59 936
-8 734
       
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
     
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler **)
-21 737
-26 262
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
198
-
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler
-16 870
-16 924
Utbetaling ved kjøp av datterselskap eksklusive likvider
-9 011
-
Innbetaling ved salg av virksomhet
-
4 000
Finansielle investeringer
 
-3 621
-
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
 
-51 041
-39 187
       
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
     
Utbetaling av utbytte
 
-21 277
-48 621
Innbetaling ved salg av egne aksjer
 
-
1 493
Utbetaling ved kjøp av egne aksjer
 
-1 303
-1 363
Opptak av lån
20 920
114 039
Endring av kortsiktige lån og kreditter
-
-30 622
Nedbetaling av lån
-29 986
-90 931
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
 
-31 645
-56 004
       
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
 
-22 749
-103 925
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 01.01
-15 102
82 857
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
 
-150
5 965
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31.12 *)
 
-38 001
-15 102
       
*) Består av:
     
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen
22 560
33 365
Trekk på kassekreditt
-60 561
-48 467
Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømanalysen
 
-38 001
-15 102
       
**) Utbetalinger ved tilgang av Bygninger og Maskiner/inventar som presentert i note 10.
       
       
Note 1 - 31 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.
     
Note 1
Regnskapsprinsipper
     
             
Goodtech ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Per Krohgs vei 4,1065 Oslo,Norge.
             
Goodtech er et teknologikonsern som bidrar til samfunnets utvikling gjennom oppgradering av infrastruktur og energisystem,effektivisering og økt konkurransekraft innen industrien og gjennom å møte samfunnets miljøutfordringer.
             
Selskapet er Nordens ledende automatiseringsselskap og den største prosessmontasjeentreprenøren.
             
Selskapet er notert på Oslo Børs,omsetter for ca. NOK 2,4 milliarder og har ca 1500 medarbeidere på et 40talls steder i Norge,Sverige og Finland.
             
Virksomheten er organisert i fem forretningsområder; Projects & Services,Infra, Solutions,Environment og Products.
             
Regnskapet ble godkjent for offentliggjøring av styret den 19.03.2015.
             
1.1 Hovedprinsippet
       
Goodtech avlegger konsernregnskapet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU,og med sammenlignbare tall for fjoråret. Nye regnskapsstandarder som er tatt i bruk i løpet av året er omtalt nedenfor. Nye IFRS-er og fortolkningsuttalelser som er utgitt men som ikke er obligatorisk å anvende per 31.12.2014 er nærmere omtalt i punkt 1.32.
             
Konsernregnskapet bygger i utgangspunktet på et historisk kost prinsipp. Avvik fra dette er behandling av finansielle derivater som er regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over utvidet resultat.
             
Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold.
             
Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående regnskapsperiode. Endringene i IFRS med senest implementeringstidspunkt i EU for regnskapsperioden 01.01.2014 – 31.12.2014 ble implementert i konsernets regnskapsprinsipper i 2013.
             
1.2 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
   
Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Datterselskap med annen funksjonell valuta,omregnes til balansedagens kurs for balanseposter,og resultatregnskapet til gjennomsnittkurs for perioden. Omregningsdifferanser føres mot utvidet resultat. Ved tap av kontroll,betydelig innflytelse eller felles kontroll blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til investering som er henført til kontrollerende eierinteresser resultatført.
             
1.3 Konsolideringsprinsipper
     
Datterselskap
         
Konsernregnskapet inkluderer Goodtech ASA og selskaper som Goodtech ASA har kontroll over,jf. note 25 og 26. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår,og dekonsolideres når kontroll opphører. Konsernet foretar en revurdering om det kontrollerer eller ikke kontrollerer et foretak når fakta og omstendigheter indikerer at det foreligger endringer i et eller flere av kontrollelementene. Ikke-kontrollerende eierinteresser inngår i konsernets egenkapital.
             
Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.
             
Endringer i eierandeler i datterselskapene som ikke medfører tap av kontroll regnskapsføres som en egenkapitaltransaksjon. Vederlaget innregnes til virkelig verdi og differansen mellom vederlaget og balanseført verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser regnskapsføres mot kontrollerende eieres egenkapital.
             
Ved endring i eierandel som medfører tap av kontroll måles vederlaget til virkelig verdi. Balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i datterselskapet og ikke-kontrollerende eierinteressene fraregnes på tidspunkt for tap av kontroll. Differansen mellom vederlaget,balanseført verdi av nettoeiendeler og eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser innregnes i resultatet som gevinst eller tap. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til dette selskapet behandles som om konsernet hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat omklassifiseres til resultatet.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper
     
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse,men ikke kontroll (normalt ved eierandel på mellom 20% og 50%),over den finansielle og operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.
             
Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap,reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet.
             
Investeringer i felleskontrollert virksomhet
   
Etter IFRS 11 skal investeringer i felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felleskontrollerte driftsordninger eller felleskontrollerte virksomheter avhengig av de avtalemessige rettighetene og forpliktelsene til hver enkelt investor.
             
Konsernet har vurdert sin investering i felleskontrollert virksomhet som en felleskontrollert driftsordning. Felleskontrollerte driftsordninger regnskapsføres ved bruk av bruttometoden.
             
Konsernregnskapet tar inn felleskontrollert virksomhet etter bruttometoden fra det tidspunkt felles kontroll oppnås og til felles kontroll opphører. Bruttometoden innebærer at andel felleskontrollert virksomhet tas inn linje for linje i konsernet for eiendeler,gjeld,inntekt og kostnader.
     
Felleskontrollert virksomhet er virksomhet som konsernet har felles kontroll over gjennom en kontraktsfestet avtale mellom partene. Et felleskontrollert selskap innebærer etablering av en egen enhet hvor hver av partene har sin eierandel og hvor det er felles kontroll.
             
Eliminering av transaksjoner ved konsolidering
 
Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende,inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper er eliminert med konsernets andel i selskapet/virksomheten. Tilsvarende er urealisert tap eliminert,men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt.
             
1.4 Kontanter og kontantekvivalenter
   
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter,bankinnskudd,andre kortsiktige lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og innestående på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld.
             
I kontantstrømoppstillingen er kassekreditt inkludert i beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter er videre spesifisert på kontantbeholdning og kontantekvivalenter og trekk på kassekreditt.
             
1.5 Kundefordringer
       
Kundefordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap ved verdifall.
             
1.6 Prosjekter under utførelse og forskudd fra kunder
 
Utført,ikke fakturert produksjon bokføres til anskaffelseskost pluss andel av fortjeneste opptjent på balansedagen,se 1.21 for beskrivelse av prinsipper for inntektsføring. Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til spesifikke prosjekter og en andel av faste og variable indirekte utgifter påløpt i konsernets kontraktsaktiviteter basert på den høyeste av normal og aktuell kapasitetsutnyttelse.
             
Ved fastsettelsen av påløpte utgifter sees det bort fra utgifter som gjelder fremtidige aktiviteter på en kontrakt. Disse utgiftene vises som varer,forskuddsbetaling eller andre omløpsmidler avhengig av kostnadstypen.
             
I balansen vises utført,ikke fakturert produksjon,fratrukket avsetning for forventede tap og forskuddsbetalinger,under posten "andre kortsiktige fordringer". I tilfeller der forskuddsbetalingen overstiger utført produksjon,er mottatt forskudd oppført under posten "leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld".
             
1.7 Varelager
         
Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert til salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse,markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Egenproduserte varer inkluderer variable og faste kostnader som kan allokeres basert på den høyeste av normal og aktuell kapasitetsutnyttelse.
             
1.8 Finansielle derivater og sikringsinstrumenter
Separate derivater måles til virkelig verdi. Konsernet anvender rentebytteavtaler som sikringsinstrument for sikring av kontantstrømmer knyttet til langsiktig finansiering.
         
Kontantstrømsikring
       
Den effektive delen av endring i virkelig verdi på derivater som øremerkes og kvalifiserer som sikringsinstrument i en kontantstrømsikring,regnskapsføres over utvidet resultat.
             
Sikringsgevinster eller -tap som er ført over utvidet resultat og akkumulert i egenkapitalen omklassifiseres til resultatregnskapet i den perioden sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Gevinster eller tap som knytter seg til den effektive del av rentebytteavtaler som sikrer lån med flytende rente resultatføres under ”Finanskostnader”.
             
Når et sikringsinstrument utløper eller selges,eller når en sikring ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring,forblir samlet gevinst eller tap ført over utvidet resultat i egenkapitalen og blir omklassifisert til resultatet samtidig med at den sikrede transaksjonen blir resultatført. Hvis en sikret transaksjon ikke lenger forventes å bli gjennomført omklassifiseres balanseført beløp i egenkapitalen umiddelbart til resultatregnskapet på linjen ”Netto andre (tap) gevinster”.
             
1.9 Finansielle eiendeler
       
Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet,utlån og fordringer og eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse,og gjør en ny vurdering av denne klassifiseringen på hver rapporteringsdato. I rapporteringsperioden har konsernet kun finansielle eiendeler klassifisert som "lån og fordringer".
             
Utlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Disse klassifiseres som omløpsmidler,med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Utlån og fordringer klassifiseres som "kundefordringer,andre kortsiktige fordringer og andre anleggsmidler" i balansen,og regnskapsføres til amortisert kost.
             
1.10 Nedskrivning av finansielle eiendeler
   
Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost nedskrives når det ut fra objektive bevis er sannsynlig at instrumentets kontantstrømmer har blitt påvirket i negativ retning av en eller flere begivenheter som har inntrådt etter førstegangs regnskapsføring av instrumentet og frem til balansedagen. Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller,og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet,reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke resultere i at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert.
             
1.11 Varige driftsmidler
       
Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes,blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.
             
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen,inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk,slik som løpende vedlikehold,resultatføres,mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført.
             
Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende brukstid:
             
Bygninger 20-30 år
         
Maskiner,inventar m.m 3-10 år
     
             
Avskrivningsperiode,-metode og utrangeringsverdi vurderes årlig.
             
1.12 Leieavtaler
         
Finansielle leieavtaler
       
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne,i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.
             
Samme avskrivningstid benyttes som for konsernets øvrige avskrivbare eiendeler. Dersom det ikke foreligger en rimelig sikkerhet for at konsernet vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden,avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid eller for eiendelens økonomiske levetid.
             
Operasjonelle leieavtaler
       
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen,ikke er overført til leietaker,klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.
             
1.13 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet
 
Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld er klassifisert som holdt for salg hvis deres bokførte verdi vil bli gjenvunnet gjennom en salgstransaksjon i stedet for via fortsatt bruk. Dette er ansett oppfylt bare når salg er høyst sannsynlig og anleggsmidlet (eller grupper av anleggsmidler og gjeld) er tilgjengelig for umiddelbart salg i dets nåværende form. Ledelsen må ha forpliktet seg til et salg og salget må være forventet gjennomført innen ett år fra dato for klassifiseringen.
             
Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld klassifisert som holdt for salg måles til den laveste verdien av tidligere bokført verdi og virkelig verdi fratrukket salgskostnader.
             
1.14 Immaterielle eiendeler
       
Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet.  Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av –og nedskrivning.
             
Internt genererte immaterielle eiendeler,med unntak av balanseførte utviklingskostnader,balanseføres ikke,men kostnadsføres løpende.
             
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og –periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og/eller –periode behandles som estimatendring.
             
Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes årlig for nedskrivning,se pkt 1.16.
             
Patenter og lisenser
       
Patenter og lisenser balanseføres til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivninger foretas med lineær metode over estimert utnyttbar levetid,som varierer fra 5-10 år. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig.
             
Forskning og utvikling
       
Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført når det er sannsynlig at prosjektet vil gi fremtidige økonomiske fordeler. Forutsetning for balanseføring er at prosjektet er teknisk og kommersielt gjennomførbart,at konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen og at kostnaden kan måles pålitelig. Andre utgifter til utvikling resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Utgifter som balanseføres inkluderer materialkostnader,direkte lønnskostnader og andre direkte henførbare utgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
             
Balanseførte utviklingskostnader med bestemt utnyttbar levetid avskrives over eiendelens estimerte økonomiske levetid. Dette kan skje enten ved bruk av lineær avskrivning eller prosjektallokering av avskrivningskostnad over brukstid.
             
Kundekontrakter
         
Ved kjøp av virksomhet vil kundeavtaler som tilfredsstiller definisjonen av immaterielle eiendeler i IAS 38 skilles ut og innregnes separat. Inntjeningsbaserte modeller benyttes som grunnlag for fastsettelse av virkelig verdi. Kundeavtalene har bestemt utnyttbar levetid og avskrives lineært over kontraktsperioden.
             
1.15 Virksomhetssammenslutninger og goodwill
   
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. For omtale av måling av ikke-kontrollerende eierinteresser vises det til note 1.20. Transaksjonsutgifter resultatføres etter hvert som de påløper.
             
Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler,pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutning kostnadsføres når de påløper. Identifiserbare eiendeler og gjeld regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi,eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler.
             
Når virksomheten erverves i flere trinn skal eierandelen fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunket med resultatføring av verdiendringen.
             
Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Det betingede vederlaget er klassifisert som en forpliktelse i henhold til IAS 39 og regnskapsføres til virkelig verdi i etterfølgende perioder med verdiendringen over resultatet
             
Dersom summen av vederlaget,virkelig verdi av tidligere eierandeler og eventuell virkelig verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet,balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler,resultatføres differansen. Goodwill avskrives ikke,men testes minst årlig for verdifall,ref pkt 1.16.
       
Den del av virkelig verdi av egenkapitalen som overstiger vederlaget (negativ goodwill) inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet.
             
1.16 Verdifall på ikke finansielle eiendeler
   
Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid avskrives ikke og vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikator på at fremtidig kontantstrøm ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag for salgskostnader og bruksverdi.
             
Ved vurdering av verdifall,grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill).
             
Ved vurdering av behov for nedskrivning av goodwill,blir goodwill allokert til aktuelle kontantgenererende enheter. Allokeringen av goodwill skjer til de kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet.
             
1.17 Lån
           
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted,med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid.
 
Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato.
             
1.18 Avsetninger
         
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (juridisk eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse,det er sannsynlighetsovervekt for at det vil skje et økonomisk oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig,beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen.
             
En avsetning for garanti innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Avsetningen er basert på historisk informasjon om garantier og en vekting av mulige utfall mot deres sannsynlighet for å inntreffe.
             
Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan,og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.
             
Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene.
             
1.19 Egenkapital
         
Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner
     
Transaksjonsutgifter direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt.
             
Omregningsdifferanser
       
Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Ved avhendelse av utenlandsk enhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført.
             
1.20 Ikke-kontrollerende eierinteresser
   
Ikke-kontrollerende eierinteresser i konsernregnskapet utgjør den ikke-kontrollerende eierinteressens andel av balanseført verdi av egenkapital.
             
Datterselskapets resultat,samt de enkelte komponentene av andre inntekter og kostnader,er henførbare til eiere av morforetaket og de ikke-kontrollerende eierinteressene. Totalresultatet henføres til morforetakets eiere og til de ikke-kontrollerende eierinteressene selv om dette fører til at ikke-kontrollerende eierinteresse blir negativ.
             
1.21 Prinsipper for inntektsføring
     
Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter.
             
Varesalg
           
Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskapet er overført til kjøperen,og Goodtech ikke lenger har kontroll eller administrativ innflytelse over varene.
             
Anleggskontrakter
       
Inntekter fra salg av langsiktige kundekontrakter om tilvirkning av eiendel resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad,når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles ved bruk av to målemetoder; påløpte kostnader på balansedagen i forhold til totalt estimerte kostnader på prosjektene,eller påløpte timer i forhold til totalt estimert timer. Valg av metode gjøres ut i fra type prosjekt; timebasert- eller produktbasert prosjekt. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader/timer inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.
             
Tjenester
           
Inntekter fra salg av tjenester resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad. Fremdriften måles i påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Enkelte prosjekter omfatter leveranse av både tjenester og produkter som en samlet leveranse. Slike prosjekter regnskapsføres etter prinsippene for anleggskontrakter. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat,vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.
             
Royalty inntekter resultatføres når de opptjenes,i samsvar med reelt innhold i den underliggende avtale.
             
Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv rente-metode etter hvert som de opptjenes.
             
Utbytte inntektsføres når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen.
             
1.22 Utenlandsk valuta
       
Transaksjoner i utenlandsk valuta
     
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta,omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta,omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.
             
Følgende valutakurser benyttes ved omregning;
   
 
SEK
EUR
   
Valutakurs 1.1.2014
94,72
8,38
   
Valutakurs 31.12.2014
95,97
9,04
   
Gjennomsnittlig kurs 2014
91,86
8,35
   
             
Virksomhet i utlandet
       
Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter,inkludert goodwill og virkelig verdi justeringer,som fremkommer ved konsolideringen,omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Inntekter og kostnader fra utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner ved å benytte gjennomsnittskurs. Gjennomsnittskurs beregnes for hvert kvartal. Valutakursdifferanser innregnes i egenkapital. Omregningsdifferanser i egenkapitalen resultatføres ved avhendelse av utenlandsk virksomhet.
             
1.23 Ansatteytelser
       
Pensjonsordninger
       
Konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon har alle konsernets ansatte i Norge pensjonsordninger som minst ivaretar lovens krav.
             
For innskuddsordninger betaler selskapet inn faste bidrag. Selskapet har ingen rettslige eller selvpålagte forpliktelser til å skyte inn ytterligere midler hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelig midler til å betale alle ansatte de ytelsene som er knyttet til deres opptjening i denne eller tidligere perioder. En ytelsesordning er definert som en ordning som ikke er en innskuddsordning.
             
En ytelsesordning vil typisk definere et beløp en ansatt vil motta fra og med pensjonseringstidspunktet,vanligvis avhengig av alder,antall år i arbeid og lønn.
             
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
     
Netto forpliktelse er beregnet med utgangspunkt i nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som den ansatte har opptjent på balansedagen,fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Bruttoforpliktelsen er beregnet av uavhengige aktuarer. Diskonteringsrenten er utledet basert på renten på foretaksobligasjoner (OMF),og tilpasset løpetiden på forpliktelsen. Beregningene er basert på lineær opptjeningsmodell,og inkluderer arbeidsgiveravgift for netto faktisk underfinansierte ordninger.
             
Introduksjon av en ny ytelsesplan eller en forbedring av nåværende ytelsesplan medfører endringer i pensjonsforpliktelsen. Dette blir kostnadsført lineært frem til effekten av endringen er opptjent. Innføring av nye ordninger eller endringer i eksisterende ordninger som skjer med tilbakevirkende kraft slik at de ansatte umiddelbart har opptjent en fripolise (eller endring i fripolise) resultatføres umiddelbart. Gevinst eller tap knyttet til innskrenkninger eller avslutning av pensjonsplaner resultatføres når dette skjer.
             
Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egnekapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår.
             
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
     
De fleste av konsernets datterselskaper har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Konsernet betaler faste bidrag til forsikringsselskap,og har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag. Innskuddet kostnadsføres når den påløper.
             
Overskuddsdeling og bonusplaner
     
Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse.
             
1.24 Lånekostnader
       
Låneutgifter som er direkte henførbare til anskaffelse,tilvirkning eller produksjon av en kvalifiserende eiendel,kapitaliseres som en del av den aktuelle eiendelens anskaffelseskost.
             
1.25 Offentlige tilskudd
       
Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene,og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over tilskuddsperioden. Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet er ment å dekke. Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en systematisk måte over eiendelens utnyttbare levetid. Investeringstilskudd innregnes ved at tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens balanseførte verdi.
             
1.26 Inntektsskatt
         
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av midlertidig forskjell knyttet til goodwill.
             
Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Konsernet regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at konsernet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil konsernet redusere utsatt skattefordel i den grad konsernet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen.
             
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller.
             
Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som langsiktig forpliktelse og finansielt anleggsmiddel i balansen.
             
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.
             
1.27 Segmentinformasjon
       
Goodtech rapporterer segmentinformasjon i henhold til IFRS 8,Driftssegmenter,som krever at segmentinformasjon skal baseres på interne ledelsesrapporter som følges opp jevnlig av konsernets øverste beslutningstaker for å evaluere segmentenes resultater samt for å allokere ressurser til dem. Konsernet presenterer segmentinformasjon for driftssegmenter og geografiske segmenter (se note 3).
             
Konsernet rapporterer på følgende fem hovedsegmenter: Projects & Services,Infra,Solutions,Environment og Products.
             
Sammenligningsdata utarbeides for endringer i rapporteringssegmenter,se note 3 for Driftssegmenter.
             
1.28 Betingede forpliktelser og eiendeler
   
Betingede forpliktelser,som ikke har sannsynlighetsovervekt for et økonomisk oppgjør eller ikke kan måles pålitelig er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav.
             
En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet,men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte konsernet.
             
1.29 Hendelser etter balansedagen
     
Ny informasjon etter balansedagen om konsernets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling på balansedagen,men som vil påvirke konsernets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.
             
1.30 Estimatusikkerhet
       
Ved utarbeidelse av årsregnskapet i henhold til IFRS har konsernets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater og dermed påvirke konsernets eiendeler,gjeld,egenkapital og resultat.
             
Konsernets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:
- Anleggskontrakter
         
- Garantiavsetninger
           
- Vurdering av goodwill
       
- Utsatt skattefordel
         
             
Anleggskontrakter vil ha en rekke utfordringer fra anbudsfasen til overleveringsfasen. De estimater som legges til grunn i regnskapet er basert på ensartede prinsipper og underlagt kontrollprosedyrer som skal sikre god måling av prosjektresultater og fremdrift. Kompleksitet og omfang medfører likevel at prosjektene har en iboende risiko for at estimatfeil kan forekomme på tross av konsernets fokus på riktig måling. Konsernet benytter løpende avregning for kontakter under utførelse. En vesentlig usikkerhet er forventet resultat i prosjektene. Bruk av løpende avregning innebærer videre at konsernet må estimere utført produksjon som en andel av den totale produksjonen som skal utføres.
             
Basert på erfaring har konsernet satt av garantiforpliktelser på fullførte kontrakter. Avsetningene er presentert i note 23.
             
Konsernets balanseførte goodwill vurderes årlig eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Faktorer som utløser en vurdering av eiendelens verdi inkluderer dårlige resultater i forhold til historiske resultater eller i forhold til forventede resultater,vesentlig negativ industriell eller økonomisk utvikling,eller vesentlige endringer i den overordnede forretningsstrategien. Estimater av gjenvinnbart beløp av eiendeler og selskaper må delvis baseres på ledelsens vurderinger,herunder å bestemme egnede kontantstrømsgenererende enheter,estimering av fremtidige resultater,eiendelens inntektsgivende kapasitet og antakelser om fremtidige markedsforhold og utnyttelse av synergieffekter. Endringer i omstendighetene og i ledelsens forutsetninger kan føre til nedskrivinger.
             
Utsatt skattefordel basert på fremførbare underskudd er balanseført i den grad forventede fremtidige inntekter til det aktuelle selskap,hensyntatt konsernbidragsmuligheter,på mellomlang sikt vil være tilstrekkelig til å utnytte disse underskuddene. Dette gjør det nødvendig å estimere den fremtidige inntekten til selskapet. Slike anslag kan endres over tid og forårsake endringer i balanseført verdi av utsatt skattefordel.
             
1.31 Standarder ikke trådt i kraft
     
Følgende nye standarder,rettelser og fortolkninger av standarder,er ikke trådt i kraft per 31. desember 2014,og er ikke tatt i bruk i dette konsernregnskapet. Selskapet forventer at disse standardene vil anvendes i konsernregnskapet fra regnskapsåret 2015 eller senere. Ikraftredelsesdatoer er de som gjelder for IFRS’er godkjent av EU. Disse kan i noen tilfeller avvike fra ikraftredelsestidspunkter per IASB.
             
IFRS 9 ”Financial Instruments” regulerer klassifisering,måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. I juli 2014 publiserte IASB det siste delprosjektet i IFRS og standarden er nå ferdigstilt. Standarden vil erstatte IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling. De delene av IAS 39 som ikke er endret som ledd i dette prosjektet er overført og tatt inn i IFRS 9. Standarden vil få innvirkning på hvordan konsernet presenterer sitt resultat. I henhold til IFRS 9 vil gevinster knyttet til avhendelse av finansielle instrumenter tilgjengelig for salg ikke føres over resultatet,men bare inngå i totalresultatet. Ikrafttredelsetidspunktet for standarden er satt til regnskapsperioder som begynner 1. januar 2018 eller senere. Slik konsernet er organisert og finansiert pr i dag forventes det ingen vesentlige effekter av de foreslåtte endringene.
             
IFRS 15 “Revenue from contracts with Customers» fordrer en inndeling av kundekontrakter I de enkelte ytelsesplikter. En ytelsesplikt kan være en vare eller tjeneste. Inntekt regnskapsføres når en kunde oppnår kontroll over en vare eller tjeneste,og dermed har muligheten til å bestemme bruken av og kan motta fordelene fra varen eller tjenesten. Standarden trer i kraft for regnskapsåret 2017,men tidliganvendelse er tillatt. Implementeringen av standarden forventes ikke å ha vesentlig effekter for konsernregnskapet.
Note 2
Endringer i konsernets struktur
   
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
Prosess med tilrettelegging for salg av Goodtech Products AS, Goodtech Environment AS, Goodtech Environment AB og Goodtech Solutions Manufacturing AB pågår, med målsetning om ferdigstillelse av de enkelte prosessene i løpet av Q2 2015 gitt at tilfredsstillende betingelser oppnås.
         
Pr 31.12.14 var ikke de pågående salgsprosesser kommet så langt at det kvalifiserer for presentasjon som holdt for salg/ikke videreført virksomhet ihht IFRS 5 på dette tidspunkt, og de nevnte selskapene er således inkludert i konsernregnskapet i sin helhet pr. 31.12.14.
         
Virksomhetssammenslutning og organisasjonsmessige endringer 2014
         
Erverv av virksomhet 2014
     
Den 30. oktober 2014 overtok Goodtech 100% av de stemmeberettigede aksjene i Power Control AB for SEK 12 mill. Power Control sysselsatte ved overtakelsen ni kraftingeniører innen elektroteknikk, og selskapet er en viktig brikke i Goodtechs satsning og vekstambisjoner innen Kraftmarkedet.
         
Tabellen nedenfor viser virkelig verdi av identifiserte eiendeler og gjeld per overtakelsestidepunktet:
         
 
30.10.2014
     
Varige driftsmidler
45
     
Kundefordringer
1 670
     
Andre kortsiktige fordringer
1 568
     
Kontanter og kontantekvivalenter
2 506
     
Sum identifiserbare eiendeler
5 788
     
         
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
2 227
     
Betalbar skatt
2 017
     
Sum identifiserbare forpliktelser
4 244
     
         
Netto identifiserbare eiendeler
1 544
     
Goodwill
9 972
     
Sum vederlag for aksjene, betalt med kontanter
11 516
     
         
Innregnet goodwill på NOK 9,9 mill. følger av verdien knyttet til synergier som forventes å oppstå som en konsekvens av overtakelsen.
         
Power Control AB bidro med NOK 2,5 mill. i driftsinntekter og et positivt resultat før skatt på NOK 0,6 mill. til konsernregnskapet for perioden mellom overtakelsestidspunktet og 31. desember 2014. Dersom virksomhetssammenslutningen hadde skjedd i begynnelsen av regnskapsperioden, ville konsernets driftsinntekter blitt NOK 2.383 mill. og resultat før skatt blitt et underskudd på NOK 26,8 mill.
         
Salg av virksomhet 2014
     
Med virkning fra 01.oktober 2014 avhendet konsernet virksomheten i Gøteborg innen virkes- og materialhåndtering i Goodtech Solutions AB. Virksomheten hadde pr salgstidspunktet en omsetning på NOK 7,3 mill. som inngår i omsetningen for forretningsområde Solutions. Virksomheten har belastet konsernets EBITDA i 2014 med NOK -4 mill. Inntekter og kostnader for avhendet virksomhet er vurdert som uvesentlige og er følgelig ikke presentert separat i resultatregnskapet for 2014.
         
Oppgjør for salgsvederlaget på NOK 1,6 mill. vil skje ved utsatt betaling. Vederlaget skal nedbetales med årlige avdrag basert på oppnådd resultatoverskudd fremover, senest ferdig nedbetalt 31. desember 2022. Utestående vederlag behandles som langsiktig lån med markedsmessige betingelser. Som del av overdragelsen har nye eiere lånt SEK 1 mill., basert på markedsmessige betingelser, som skal nedbetales over 5 år.
         
Organisasjonsmessige endringer 2014
     
Kraftvirksomheten i Sverige og Norge er samlet i en ny divisjon, Power, innenfor forretningsområdet Projects & Services.
         
Virksomhetssammenslutning 2013
         
Erverv av virksomheter 2013
     
Konsernet overtok virksomheten til Profitek AB 1. juli 2013. Vederlaget for overdragelsen var på SEK 1,6 mill. Overtagelsen inkluderte 21 medarbeidere, mindre driftsmateriell og løpende kontrakter.
         
Kjøpsvederlaget er i sin helhet klassifisert som goodwill i konsernet. Goodwill er knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskaper. Disse verdiene oppfyller ikke balansekriteriene i IAS 38 og er derfor ikke balanseført separat.
Note 3
Segmentinformasjon
         
(Alle tall i NOK 1.000)
             
               
Driftssegmenter
             
Segmentinformasjon er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapportering styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner, lønnsomhet og ressursallokering.
               
Goodtech er organisert virksomheten i fem rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder), basert på type prosjekter, produkter og tjenester som leveres og ulike kundegrupper som følger:
               
  • Forretningsområdet Projects & Services leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen elektro- og prosessmontasje, kraft og automatisering, til nordisk industri og offentlig sektor. Leveransene er alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre, lokale løpende oppdrag.
  • Forretningsområdet Infra leverer tjenester og løsninger for oppgradering av infrastruktur.
  • Forretningsområdet Solutions leverer løsninger for automatisering og effektivisering av produksjon, materialhåntering, lager og logistikk, til skandinavisk industri, samt til utvalgte kunder og bransjer internasjonalt.
  • Forretningsområdet Environment leverer skreddesydd miljøteknikk, produkter og løsninger for miljøproblemer, til kommuner, industribedrifter og privatmarkedet.
  • Forretningområdet Products leverer produkter innen automatisering, instrumentering, industriell kommunikasjon og logistikk.
               
               
2014
Projects & Services
Infra
Solutions
Environment
Products
Konsern-poster
Total
Inntekter fra eksterne kunder
1 474 184
325 297
203 725
293 801
67 195
22
2 364 224
Inntekter mellom segmenter
16 391
89
2 530
644
24 446
-44 100
0
Totale segmentinntekter
1 490 575
325 386
206 256
294 444
91 641
-44 078
2 364 224
Varekostnader
-506 346
-253 449
-112 328
-218 189
-60 394
26 695
-1 124 010
Lønnskostnader
-718 708
-62 497
-76 872
-43 168
-21 021
-15 278
-937 543
Andre driftskostnader
-228 410
-17 555
-21 383
-21 405
-9 110
17 433
-280 431
Driftsresultat før avskrivninger og spesielle driftsposter
37 110
-8 115
-4 327
11 682
1 116
-15 227
22 239
Avskrivninger
-15 604
-177
-3 002
-2 579
-876
-2 311
-24 549
Nedskrivninger
-101
-
-6 899
-
-
-2 873
-9 874
Spesielle driftsposter
-5 711
-262
-311
-
-
-6 453
-12 738
Driftsresultat
15 694
-8 554
-14 539
9 102
240
-26 864
-24 921
Netto finanskostnader
-4 155
-19
477
-5 291
-1 082
-1 456
-11 527
Andel resultat tilknyttede selskaper
4 211
-
-
-
-
-2 494
1 717
Resultat før skattekostnad
15 749
-8 574
-14 062
3 811
-842
-30 814
-34 731
               
Eiendeler
1 111 941
13 368
152 074
180 259
37 614
75 550
1 570 807
Anskaffelse av varige driftsmidler
13 330
56
1 442
11 812
574
201
27 413
               
2013
Projects & Services
Infra
Solutions
Environment
Products
Konsern-poster
Total
Inntekter fra eksterne kunder
1 563 267
294 385
195 560
295 302
85 261
-
2 433 776
Inntekter mellom segmenter
13 715
27
3 741
1 263
7 454
-26 200
0
Totale segmentinntekter
1 576 982
294 412
199 301
296 566
92 716
-26 200
2 433 776
Varekostnader
-615 517
-213 905
-101 470
-224 865
-58 364
16 586
-1 197 535
Lønnskostnader
-688 666
-53 539
-82 443
-41 202
-17 948
-21 212
-905 011
Andre driftskostnader
-192 999
-16 347
-25 670
-22 482
-9 312
21 798
-245 012
Driftsresultat før avskrivninger og spesielle driftsposter
79 800
10 621
-10 282
8 016
7 092
-9 028
86 218
Avskrivninger
-18 525
-277
-2 215
-1 087
-461
-1 456
-24 021
Nedskrivninger
-
-
-
-
-
-
-
Spesielle driftsposter
-
-
-
-
-
-3 087
-3 087
Driftsresultat
61 274
10 343
-12 497
6 929
6 631
-13 570
59 110
Netto finanskostnader
-3 509
-2
-676
-3 792
-599
171
-8 406
Andel resultat tilknyttede selskaper
5 117
-
-
-
-
-1 200
3 917
Resultat før skattekostnad
62 883
10 342
-13 172
3 137
6 032
-14 600
54 621
               
Eiendeler
1 109 853
13 312
154 856
172 324
39 463
47 029
1 536 837
Anskaffelse av varige driftsmidler
3 867
193
9 045
8 073
2 948
2 136
26 262
               
               
Segmentene rapporteres brutto inkludert salg til øvrige segmenter. Konsernposter i oppstillingen inneholder eliminering av salg mellom segmentene samt konsernaktiviteter i morselskapet Goodtech ASA som ikke er fordelt på segmentene.
               
Transaksjoner og overføringer mellom konsernets segmenter skjer etter ordinære forretningsmessige betingelser, tilsvarende som mot eksterne parter.
 
             
Eiendeler under Konsernposter består i hovedsak av eiendeler eid av morselskapet.
 
             
Inntekter per produktgruppe
2014
2013
     
Varesalg
   
127 667
142 209
     
Anleggskontrakter
   
1 647 691
1 637 730
     
Tjenester
   
569 292
632 692
     
Andre inntekter
   
19 574
21 145
     
Sum inntekter
   
2 364 224
2 433 776
     
               
Informasjon om geografiske områder
         
Norge
   
515 749
464 386
     
Sverige
   
1 786 965
1 910 360
     
Finland
   
2 930
1 426
     
Danmark
   
13 132
5 227
     
Brasil
   
2 661
1 870
     
Polen
   
747
3 564
     
Russland
   
2 176
2 244
     
USA
   
3 141
7 135
     
Japan
   
19 886
16 227
     
England
   
2 119
237
     
Irland
   
1 156
-
     
Tyskland
   
889
111
     
Sveits
   
748
-
     
Belgia
   
1 225
1 154
     
Færøyene
   
991
1 950
     
Estland
   
-
585
     
Tsjekkia
   
40
953
     
Romania
   
2 339
-
     
Bahrain
   
-
2 202
     
De forente arabiske emirater
   
-
5 607
     
Chile
   
6 251
7 349
     
Andre
   
1 077
1 189
     
Sum inntekter
   
2 364 224
2 433 776
     
               
Informasjon om geografiske områder er basert på der hvor kunden er hjemmehørende.
 
               
Anleggsmidler
             
Hjemstat/Norge
   
19 948
17 119
     
Sverige
   
41 711
42 475
     
Øvrig
   
17 621
7 883
     
Sum anleggsmidler
   
79 280
67 477
     
               
Anleggsmidler består av varige driftsmidler, investering i tilknyttet selskap og andre anleggsmidler presentert i balanseoppstillingen.
 
Note 4
Lønn og personalkostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2014
2013
 
Lønn
665 863
641 008
 
Aksjebasert avlønning (Aksjespareprogram)
-
263
 
Arbeidsgiveravgift
169 959
164 065
 
Pensjonskostnader
58 757
54 648
 
Andre personalkostnader
42 964
45 027
 
Totale lønnskostnader
937 543
905 011
 
       
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i perioden
1 490
1 438
 
Antall ansatte per 31.12.
1 533
1 482
 
Note 5
Andre driftskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
     
 
2014
2013
 
Husleie og drift lokaler
48 306
44 697
 
Reisekostnader
40 052
40 585
 
Bilkostnader
35 053
32 544
 
Salgs- og markedsføringskostnader
16 077
16 282
 
Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester
50 692
28 905
 
IT kostnader
16 152
13 290
 
Utgiftsført inventar
17 947
17 606
 
Porto- og telefonkostnader
11 951
11 554
 
Tap på fordringer
3 405
1 540
 
Andre driftskostnader
40 795
38 010
 
Andre driftskostnader
280 431
245 012
 
       
Godtgjørelse til revisorer i Goodtech er inkludert i Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester og fordeles som følger:
 
       
Godtgjørelse til revisor
2014
2013
 
Revisjonshonorar
1 701
1 263
 
Andre attestasjonstjenester
28
33
 
Skatterådgivning
7
156
 
Andre ikke-revisjonstjenester
366
195
 
Sum ekskl. mva
2 102
1 647
 
Note 6
Nedskrivninger og spesielle driftsposter
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
Spesielle driftsposter inkluderer vesentlige poster som ikke antas å være av tilbakevendende natur. Eksempler på slike poster kan være nedskriving av goodwill, oppkjøpsutgifter og restruktureringskostnader.
           
I 2014 er det kostnadsført NOK 9,9 mill. i nedskriving av goodwill og merverdier hvorav NOK 6,9 mill. er nedskriving av goodwill i forbindelse med salg av virkes- og materialhåndteringsvirksomheten i Solutions Gøteborg. I tillegg er det gjort en nedskriving av merverdier knyttet til et gammelt bygg på Åland med NOK 2,9 mill.
           
Spesielle driftsposter gjelder kostnader på NOK 2,2 mill. ved fratreden av tidligere konsernsjef og restruktureringskostnader i 2014 gjelder interne forbedringstiltak, samt igangsatte strukturelle og strategiske prosesser.
 
Andre engansposter i 2013 gjelder konsulentkostnader påløpt i forbindelse med avsluttet intensjonsavtale om mulig salg av virksomhet.
           
 
2014
2013
     
Nedskriving av goodwill og merverdier
9 874
-
     
Restruktureringskostnader mv
10 550
-
     
Andre engangsposter
2 188
3 087
     
Totalt
22 611
3 087
     
Note 7
Finansinntekter og -kostnader
       
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2014
2013
 
Renteinntekt
818
615
 
Agio gevinst
5 968
2 118
 
Andre finansinntekter
175
159
 
Sum finansinntekt
6 961
2 893
 
       
Rentekostnad lån
-5 030
-3 233
 
Rentekostnad trekk kassekreditt
-2 060
-1 521
 
Garantiprovisjon
-445
-475
 
Agio tap
-9 104
-5 425
 
Andre finanskostnader
-1 849
-644
 
Sum finanskostnader
-18 488
-11 298
 
       
Netto finanskostnader
-11 527
-8 406
 
Note 8
Skatt
             
(Alle tall i NOK 1.000)
               
                 
Skattekostnad
2014
2013
Betalbar skatt*)
1 842
13 506
For mye/lite avsatt tidligere år
98
105
Endring utsatt skattefordel
-8 694
234
Endring utsatt skatt
-6 295
-714
Skattekostnad
-13 050
13 132
Effektiv skattesats i %
38 %
24%
                 
Den effektive skattesatsen i 2014 er betydelig påvirket av korreksjon fra tidligere år.
                 
*) Betalbar skatt i balansen
2 045
3 573
                 
Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats i Norge
   
Skattekostnaden avviker fra det beløp som hadde fremkommet dersom nominell skattesats hadde vært benyttet. Differansen mellom nominell skattesats og effektiv skattesats er spesifisert nedenfor. De vesentligste komponentene er spesifisert.
                 
 
2014
2013
Resultat før skatt
-34 732
54 621
Skatt beregnet til skattesats 27% (skattesats i Norge)
-9 378
15 294
Virksomhet med annen skattesats enn 27%
368
-4 955
Effekt endring skattesats
-
1 141
Andel resultat fra tilknyttet selskap
-464
-
Permanente forskjeller
351
1 878
Endring utsatt skatt ved egenkapitaltransaksjoner
-161
-
Korreksjon tidligere års innregnede eiendeler ved utsatt skatt
-3 298
-
Omregningsdifferanser
-470
-330
Annet
-
105
Skattekostnad
-13 050
13 133
                 
Konsernet har virksomheter i Sverige (22%) og Finland (20%) som har lavere skattesatser enn 27%.
                 
Resultater fra tilknyttede selskaper er innregnet etter skatt og påvirker således ikke konsernets skattekostnad.
                 
Korreksjon tidligere år gjelder endringer i norske selskaper etter avlegges av konsernregnskap 2013.
                 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel
         
             
Balanse
Utsatt skattefordel
2014
2013
Anleggsmidler
-3 398
-5 764
Omløpsmidler
-4 181
-165
Pensjon
839
244
Avsetninger
1 146
637
Gevinst og tapskonto
-671
-838
Underskudd til fremføring
49 748
40 448
Balanseført utsatt skattefordel
43 484
34 561
                 
Utsatt skatt
2014
2013
Sikringsreserve i egenkapitalen
286
158
Anleggsmidler, FoU/ kundekontrakter
-
2 380
Avsetninger Sverige
3 928
7 091
Anleggsmidler Finland
473
1 225
Balanseført utsatt skatt forpliktelse
4 687
10 854
                 
Balanseført utsatt skatt vedrører midlertidige forskjeller i Sverige og industrieiendom i Finland som ikke kan utlignes mot utsatt skattefordel. Konsernet nettofører forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt kun dersom konsernet har en legal rett til å utligne disse og kun forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt som er innenfor samme skatteregime.
                 
Spesifisering endring utsatt skatt
2014
2013
Per 1. januar, netto eiendeler/forpliktelser
23 707
25 437
Innregnet i resultatregnskapet
14 989
480
Innregnet i øvrige resultatelementer
161
-97
Korreksjon tidligere år
-61
-
Omregningsdifferanser på utsatt skatt
-
-2 112
Per 31. desember, netto eiendeler/forpliktelser
38 796
23 707
                 
Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse
                 
Utsatt skattefordel
 
Anleggsmidler FoU/kundekontr
Omløpsmidler
Pensjon
Avsetninger
Gevinst og tapskonto
Underskudd til fremføring
Total
Balanse 01.01.2013
 
-5 594
-1 362
454
480
-1 087
41 843
34 735
Innregnet i resultatregnskapet
-170
1 197
-149
156
248
-1 395
-113
Innregnet i utvidet resultat
-
-
-61
-
-
-
-61
Balanse 31.12.2013
 
-5 764
-165
244
637
-838
40 448
34 561
Innregnet i resultatregnskapet
2 366
-4 016
367
510
168
9 300
8 694
Korreksjon tidligere år
 
-
-
-61
-
-
-
-61
Innregnet direkte mot egenkapital
-
-
289
-
-
-
289
Balanse 31.12.2014
 
-3 398
-4 181
839
1 146
-671
49 748
43 484
                 
Utsatt skatteforpliktelse
     
Sikringsreserve EK
Anleggsmidler FoU/kundekontr.
Avsetninger Sverige
Anleggsmidler Finland
Total
Balanse 01.01.2013
     
-
5 246
2 902
1 151
9 298
Innregnet i resultatregnskapet
 
-
-4 053
3 848
-508
-714
Innregnet i utvidet resultat
 
158
-
-
-
158
Omregningsdifferanser
     
-
1 187
342
583
2 112
Balanse 31.12.2013
     
158
2 380
7 091
1 225
10 854
Innregnet i resultatregnskapet
 
-
-2 380
-3 164
-752
-6 295
Innregnet i utvidet resultat
 
128
-
-
-
128
Balanse 31.12.2014
     
286
0
3 928
473
4 687
                 
Konsernets fremførbare skattemessige underskudd med utløpstidspunkt
2014
2013
2015 eller senere
-
-
Ingen forfallsfrist
-184 252
-149 807
Sum underskudd til fremføring
-184 252
-149 807
                 
Fremførbare skattemessige underskudd fordelt på land
2014
2 013
Norge
-175 173
-149 514
Sverige
-9 079
-293
Sum underskudd til fremføring
-184 252
-149 807
Note 9
Resultat per aksje
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året.
     
Ved beregning av utvannet resultat per aksje, benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen potensielle aksjer som kan medføre utvanning.
     
 
2014
2013
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer
-22 011
41 171
Veid gjennomsnitt antall utstedte aksjer (i tusen)
32 467
32 454
Resultat/utvannet resultat per aksje (NOK)
-0,68
1,27
     
 
2014
2013
Utstedte ordinære aksjer per 31. desember (i tusen)
32 403
32 503
Effekt av egne aksjer
126
26
Sum
32 529
32 529
Veid gjennomsnitt antall ordinære aksjer per 31. desember
32 467
32 454
Note 10
Varige driftsmidler
   
         
(Alle tall i NOK 1.000)
Bygninger
Maskiner/Inventar
Leasing biler
Sum
Per 1. januar 2013
       
Anskaffelseskost
11 510
72 935
-
84 445
Akkumulerte avskrivninger
-2 679
-36 977
-
-39 657
Balanseført verdi 01.01.13
8 831
35 957
-
44 788
         
Regnskapsåret 2013
       
Balanseført verdi 01.01.13
8 831
35 957
-
44 788
Omregningsdifferanser
1 083
2 171
-
3 254
Tilgang
5 714
20 548
-
26 262
Avgang
-
-
-
-
Årets avskrivninger
-435
-12 029
-
-12 464
Balanseført verdi 31.12.13
15 194
46 647
-
61 841
         
Per 31. desember 2013
       
Anskaffelseskost
18 308
95 654
-
113 961
Akkumulerte avskrivninger
-3 114
-49 006
-
-52 121
Balanseført verdi 31.12.13
15 194
46 647
-
61 841
         
Regnskapsåret 2014
       
Balanseført verdi 01.01.14
15 194
46 647
-
61 841
Omregningsdifferanser
645
9
-
654
Tilgang
8 979
12 803
5 632
27 413
Avgang
-
-150
-
-150
Nedskrivninger
-2 873
 
-
-2 873
Årets avskrivninger
-1 313
-13 885
-716
-15 914
Balanseført verdi 31.12.14
20 632
45 424
4 915
70 972
         
Per 31. desember 2014
       
Anskaffelseskost
27 932
108 316
5 632
141 879
Akkumulerte nedskrivninger
-2 873
-
-
-2 873
Akkumulerte avskrivninger
-4 427
-62 891
-716
-68 035
Balanseført verdi 31.12.14
20 632
45 424
4 915
70 972
         
Økonomisk levetid 1)
20-30 år
3-10 år
4-5 år
 
Avskrivningsmetode
lineært
lineært
lineært
 
         
1) Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.
         
Gammelt kontorbygg på Åland i forretningsområde Environment er revet. Gjenstående bokført verdi er avskrevet med NOK 0,5 mill. Tilhørende merverdier i konsernet er nedskrevet med NOK 2,9 mill., ref note 6.
Note 11
Immaterielle eiendeler
   
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
 
     
 
 
   
Utviklingsprosjekt
Kundekontrakter
Goodwill
Sum
Regnskapsåret 2013
         
Balanseført verdi 01.01.13
 
14 159
18 995
577 870
611 024
Omregningsdifferanser
 
-
1 453
45 199
46 652
Tilgang
 
14 483
-
1 600
16 083
Årets avskrivninger
 
-98
-11 459
-
-11 558
Balanseført verdi 31.12.13
28 544
8 988
624 670
662 201
           
Per 31. desember 2013
         
Anskaffelseskost
 
29 011
47 338
704 670
781 402
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-467
-38 350
-80 000
-119 201
Balanseført verdi 31.12.13
28 544
8 988
624 670
662 201
           
Regnskapsåret 2014
         
Balanseført verdi 01.01.14
 
28 544
8 988
624 670
662 201
Omregningsdifferanser
 
-
-288
5 683
5 395
Tilgang
 
16 870
-
-
16 870
Oppkjøp datterselskap (note 2)
     
10 035
10 035
Nedskrivinger
 
-101
 
-6 899
-7 000
Årets avskrivninger
 
-25
-8 611
-
-8 635
Balanseført verdi 31.12.14
45 288
89
633 489
678 866
           
Per 31. desember 2014
         
Anskaffelseskost
 
45 881
47 050
720 388
813 703
Akkumulerte av- og nedskrivninger
 
-593
-46 961
-86 899
-134 837
Balanseført verdi 31.12.14
45 288
89
633 489
678 866
           
Avskrivnings %
 
16,7% - 25%
   
Økonomisk levetid 1)
   
4-6 år
   
Avskrivningsmetode
   
lineær
   
           
1) Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.
           
Utviklingsprosjekt
         
Balanseførte utviklingskostnader gjelder utviklingsprosjekt i Goodtech Recovery Technology AS og Goodtech Projects & Services AS.
           
Goodtech Recovery Technology AS balansefører utviklingskostnader tilknyttet utvikling av teknologi for effektivisering av produksjon av aluminium. Årets balanseførte tilgang er NOK 8,8 mill. Dette er netto tilgang etter eliminering av konsernintern fortjeneste tilknyttet kjøpte timer fra konsernselskap på NOK 4,3 mill. Utviklingskostnadene vil amortiseres over utnyttbar levetid.
           
Goodtech Projects & Services AS har aktivert NOK 8,1 mill. tilknyttet pågående utviklingprosjekter .Selskapet vurderer løpende utviklingsprosjektene i forhold til marked, substitutter og potensielle kunder, for på den måten vurdere utviklingsprosjektenes gjennvinnbare beløp. Utviklingskostnadene amortiseres over utnyttbar levetid.
           
Konsernet har ingen kostnader vedrørende forskning i 2014 (NOK 0,0 mill i 2013).
           
Goodwill
         
Goodwill amortiseres ikke løpende. Denne eiendelen testes derfor minst årlig for verdifall. I Goodtech gjøres dette ved årslutt. I tilfellet det foreligger indikasjoner på verdifall gjennomføres verdifalltester hyppigere.
           
Goodwill som har oppstått gjennom oppkjøp av virksomhet er allokert til den enkelte enhet der kontantstrømmene er identifiserbare.
           
Fordeling av Goodwill på kontantgenererende enheter:
2014
2013
Goodtech Intressenter AB
417 900
402 550
Goodtech Projects & Services AS
142 725
142 725
Goodtech Electro AS
302
302
Forretningsområde Projects & Services
560 927
545 577
           
Goodtech Solutions AS
4 463
4 463
Goodtech Solutions AB
56 012
62 543
Forretningsområde Solutions
60 475
67 006
           
Goodtech Environment AS
5 634
5 634
Forretningsområde Environment
5 634
5 634
           
Goodtech Products AS
6 453
6 453
Forretningsområde Products
6 453
6 453
           
Balanseført verdi per 31.12
633 489
624 670
           
Goodwill relatert til overtakelse av Power Control AB pålydende NOK 10,0 mill. inngår i goodwill på Goodtech Intressenter AB.
I forbindelse med salg av virkes- og materialhåndteringsvirksomheten i Solutions Gøteborg ble Goodwill relatert til Goodtech Solutions AB skrevet ned med NOK 6,9 mill.
Viser til note 2 for informasjon vedrørende overtakelse av Power Control AB og salg av virkes- og materialhåndteringsvirksomheten i Gøteborg.
           
Andre endringen i goodwill fra 2013 knytter seg til endringer i valutakurs.
           
Goodwill er for alle enhetene knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskap.
           
Testing av verdifall av kontantgenererende enheter som omfatter Goodwill
Testing for verdifall for kontantgenererende enheter med vesentlig balanseført verdi på goodwill og immaterielle eiendeler er basert på gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av den kontantstrømsgenerende enhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer over en periode på 5 år, inkludert en terminalverdi basert på Gordons vekstformel. Det brukes likviditetsprognoser basert på budsjett godkjent av ledelsen. Kontantstrømmer utover godkjente budsjetter er utledet med utgangspunkt i konsernets langsiktige strategiplaner.
           
Vektet avkastningskrav benyttet i nedskrivningstesten (WACC)
Etter skatt
Før skatt
Goodtech Intressenter AB
     
7,8 %
9,8 %
Goodtech Projects & Services AS
 
8,3 %
11,2 %
Goodtech Electro AS
     
8,3 %
11,2 %
Goodtech Solutions AS
     
8,3 %
11,2 %
Goodtech Solutions AB
     
7,5 %
9,5 %
Goodtech Environment AS
 
8,0 %
10,8 %
Goodtech Products AS
     
8,0 %
10,8 %
           
Diskonteringsrenten som benyttes er risikotilpasset for hver kontantstrømgenererende enhet for å reflektere eiendelens særskilte risiko og skattejustert til før skatt ved bruk av metoder beskrevet i IAS 36.
           
Risikofri rente er fastsatt basert på 10- årige norske og svenske statsobligasjoner og 10-årig swap-rente i Norge og Sverige. Den norske og den svenske risikofrie renten er benyttet i de respektive beregninger av avkastningskrav for å være konsistent med enhetenes valuta i kontantstrømmene.
           
Beregninger av fremtidig kontantstrøm bygger på en rekke forutsetninger. Dette gjelder blant annet økonomisk og markedsmessige utviklinger. Virksomhetene i konsernet er påvirket av svingninger i markedene og estimater laget i svake markeder kan skille seg betydelig fra estimater laget i sterkere markeder. Dette forteller at det i selskaper i volatile markeder kan være vanskelig å fatte riktige, langsiktige beslutninger når markedet er preget av store kortsiktige svingninger.
           
Ledelsen forventer at markedet for konsernets produkter og tjenester vil øke i de nærmeste årene, og at konsernet vil kunne ta en større markedsandel innenfor nevnte segmenter. Det er lagt til grunn stabil omsetningsvekst og moderate forbedringer i EBITDA-marginer i de enkelte enhetene. Det er lagt inn moderate vekstforventninger og inntjeningsøkninger utover budsjettperiode, og forutsetningene som er satt er vurdert å være moderate. Viser forøvrig til sensitivitetsanalyse nedenfor for nærmere omtale av de enheter hvor neddiskontert verdi bare er marginalt høyere enn balanseført verdi av anvendt kapital.
           
Nedskriving av goodwill
         
Ved gjennomføring av nedskrivningstest i henhold til IAS 36 pr 31.12.14 er det det ikke funnet grunnlag og behov for å skrive ned goodwill og immaterielle eiendeler.
           
Sensitivitetsanalyse
         
Dersom forutsetningene utvikler seg forskjellig fra det som er forutsatt, kan dette medføre behov for nedskriving av goodwill og immaterielle eiendeler. Nøkkelforutsetninger benyttet i beregningen av gjenvinnbart beløp er diskonteringsrente og utvikling i EBITDA.
           
I forbindelse med nedskrivingstesting av goodwill har konsernet gjennomført sensitivitetsanalyser for hver enkelt kontantstrømgenerende enhet. Den beregnede verdien av den enkelte kontantstrømsgenererende enhet overstiger balanseført verdi med relativt god margin for Goodtech Intressenter AB, Goodtech Projects & Services AS, Goodtech Solutions AS, Goodtech Electro AS, Goodtech Environment AS og Goodtech Products AS ved utgangen av 2014. Konsernet mener at ingen endringer i noen av nøkkelforutsetningene for nedskriving innenfor et rimelig mulighetsområde, vil medføre at enhetene overstigere gjennvinnbart beløp.
           
Sensitivitetsanalyser viser at Goodtech Solution AB er enheten som er mest sårbare for endringer i nøkkelforutsetninger utover rimelig endring.
           
Goodtech Solutions AB
         
Verdien av goodwill tilknyttet Goodtech Solutions AB er avhengig av at selskapet oppnår vesentlig resultatforbedring i forhold til årets resultat. Årets resultat er påvirket av nedskriving på enkeltprosjekter innenfor system og prosjektleveranse. Ytterligere tiltak for å forbedre prosjektgjennomføringen og kostnadstilpasninger er iverksatt og forventes å legge grunnlag for en positiv resultatutvikling i fremtidige perioder. Selskapet har en god ordrereserven, som forventes å generere nødvendige resultatmarginer.
           
Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er kritiske i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
           
a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 9,5%
b) EBITDA-margin lavere enn 7,0% i fremtidige perioder.
           
En økning i diskonteringsrente før skatt til over 9,5% eller en EBITDA-margin lavere enn 7,0% i fremtidige perioder vil kunne initiere ett nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 1,0% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
Note 12
Investering i tilknyttet selskap
   
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
Nedenfor en oversikt over konsernets investeringer i tilknyttet selskap.
   
           
Selskap
 
Kontor
Virksomhet
Eierandel 1)
Krafkompaniet
 
Stockholm, Sverige
Elinstallasjoner
40 %
 
           
1) Stemmeandel er lik eierandel, 40%
 
           
 
Kraftkompaniet
Tunnelentreprenad Bravida EIAB HB
BRA Miljöteknikk AB
Sum
 
Balanseført verdi 01.01.2013
1 744
-
-
1 744
 
Andel resultat 2013
3 556
361
-
3 917
 
Utbetalt utbytte
-1 932
-361
-
-2 293
 
Omregningsdifferanser
189
-
-
189
 
Balanseført verdi 31.12.2013
3 557
-
-
3 557
 
Andel resultat 2014
1 717
-
-
1 717
 
Utbetalt utbytte
-1 265
-
-
-1 265
 
Omregningsdifferanser
108
-
-
108
 
Investering
-
-
1 638
1 638
 
Balanseført verdi 31.12.2014
4 116
-
1 638
5 754
 
           
Tunnelentreprenaden Bravida EIAB HB ble likvidert i 2013.
 
           
Goodtech Environment AS har i 2014 konvertert en kundefordring mot en av selskapets faste distributører, Bra Miljöteknik Sverige AB (556835-5472), til aksjekapital. Pålydende verdi av kundefordring NOK 1.638.205,9 er konvertert til å utgjøre en eierandel på 33,33%.
 
           
Det pågår to prosjekter i Kraftkompaniet, hvor konsernet har hhv. 40% andel og 50% andel prosjektene. Andel resultat 2014 er beregnet basert på disse eierandelene.
 
           
Nedenfor sammendratt finansiell informasjon for konsernets tilknyttede selskap som er regnskapført ved bruk av egenkapitalmetoden. Tabellen viser 100% -tall.
 
           
 
Kraftkompaniet
BRA Miljöteknikk AB
 
Sammendratt balanse
31.12.2014
31.12.2013
 
31.12.2014
 
Kortsiktige poster
         
Kontanter og kontantekvivalenter
32 745
10 458
 
534
 
Kortsiktige eiendeler
13 513
7 042
 
5 278
 
Langsiktige eiendeler
167
262
 
981
 
Sum eiendeler
46 425
17 762
 
6 792
 
           
Kortsiktige forpliktelser
36 346
9 078
 
4 210
 
Langsiktige forpliktelser
-
-
 
321
 
Sum gjeld
36 346
9 078
 
4 531
 
           
Netto eiendeler/gjeld
10 079
8 684
 
2 261
 
           
Sammendratt resultatoppstilling
2014
2013
 
2014
 
Driftsinntekter
42 593
37 965
 
21 167
 
Driftskostnader
-39 037
29 732
 
-20 706
 
Netto finansposter
19
33
 
-16
 
Resultat før skatt
3 575
8 267
 
444
 
Note 13
Andre anleggsmidler
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
 
2014
2013
 
Langsiktig rentebærende fordring
2 368
1 986
 
Andre finansielle investeringer
187
94
 
Sum andre anleggsmidler
2 554
2 080
 
       
Langsiktig rentebærende fordring gjelder utsatt betaling av salgsvederlag (NOK 1,6 mill) og utlån til nye eiere i forbindelse med overdragelse av Gøteborg virksomheten i Goodtech Solutions AB (NOK 0,7 mill.), jf note 2.
       
Salgsvederlaget på NOK 1,6 mill. skal nedbetales med årlig avdrag på minimum 25% av oppnådd årlig resultatoppnåelse, senest fullt nedbetalt 31. desember 2022. Avtalt rentesats er STIBOR + 3%.
       
Lån til nye eiere skal nedbetales over 5 år med årlige med like rater, ferdig innbetalt 30.september 2015. Avtalt rentesats er STIBOR + 3%.
       
Langsiktig rentebærende fordring på NOK 2,0 mill. i 2013 er konstatert som tapt og skrevet ned til null som tap på fordring i 2014, ref. note 15.
Note 14
Varelager
   
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2014
2013
 
Råmaterialer
17 322
15 207
 
Varer i arbeid
1 716
1 804
 
Ferdigvarer
11 050
12 392
 
Ukurans
1
-729
 
Nedskrivninger
-1 918
-1 722
 
Sum netto varelager
28 172
26 951
 
       
Varekostnad totalt i perioden
1 124 010
1 197 535
 
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet
4 488
3 737
 
       
Varelager inkluderer i hovedsak salgsvarer og materiell som benyttes ved leveranse av varer og tjenester.
Nedskrivning av varelager er kostnadsført som varekostnad.
 
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet inngår som del av floating charge pant mot SEB og pant mot Nordea Bank Finland Abp. Se forøvrig note 20.
Note 15
Kundefordringer
       
(Alle tall i NOK 1.000)
           
         
2014
2013
Kundefordringer
       
408 315
448 330
Avsetning tap
       
539
1 483
Kundefordringer netto
       
407 776
446 847
             
Endring avsetning tap
       
-944
1 004
Konstaterte tap
       
3 376
662
             
Tap på kundefordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
 
             
 
Ikke
0-30
30-60
60-90
over 90
 
Aldersfordelt kundefordringer
forfalt
dager
dager
dager
dager
Sum
2014
314 627
57 551
8 980
3 052
23 565
407 776
 
77 %
14 %
2 %
1 %
6 %
100 %
             
2013
339 517
58 977
34 592
3 339
10 423
446 847
 
76 %
13 %
8 %
1 %
2 %
100 %
             
Avsetning tap på kundefordringer er fordelt forholdsmessig.
Av utestående fordringer per 31.12.14 er NOK 364,3 mill. innbetalt per 4. mars 2015.
 
             
Kortsiktige fordringer
       
2014
2013
Kundefordringer netto
       
407 776
446 847
Andre kortsiktige fordringer - ref note 16
     
310 668
265 434
Sum kortsiktige fordringer
       
718 444
712 281
             
             
     
2014
2013
2014
2013
Kortsiktige fordringer - bokført verdi per valuta
Beløp i lokal valuta
NOK
NOK
USD
   
66
388
490
2 363
EUR
   
1 910
816
17 262
6 841
SEK
   
575 414
624 902
552 224
591 907
NOK
   
148 364
111 089
148 364
111 089
Andre valutaer
       
103
81
Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
   
718 444
712 281
Note 16
Andre kortsiktige fordringer
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
 
2014
2013
Forskuddsbetalte kostnader
16 145
24 090
Utført ikke fakturert produksjon (fastpris prosjekter)
253 912
205 354
Utført ikke fakturert produksjon (andre prosjekter)
23 639
27 931
Andre kortsiktige fordringer
16 972
8 060
Sum andre kortsiktige fordringer
310 668
265 434
     
Konsernet foretar for en stor del tilvirkning etter fastpriskontrakt. Disse anleggskontraktene regnskapsføres i samsvar med løpende avregningsmetode. Fremdrift beregnes som påløpne tilvirkningskostnader i forhold til forventede totale tilvirkningskostnader.
     
Spesifikasjon av løpende avregning prosjekter under utførelse.
 
     
Prosjekter under utførelse er akkumulerte driftsinntekter for alle løpende fastprisprosjekter.
     
Igangværende prosjekter per 31.12.
2014
2013
Påløpte inntekter
3 294 323
3 379 560
Påløpte kostnader
-2 934 781
-3 221 364
Innregnet resultat
359 542
158 196
     
Prosjekter der opptjent inntekt er høyere enn A-konto fakturert beløp presenteres som fordring i balansen. Prosjekter der opptjent inntekt er lavere enn A-konto fakturert beløp presenteres som gjeld i balansen.
     
Utført ikke fakturert produksjon (fastpris prosjekter) – fordring
 
Inntektsført på prosjekter under utførelse
1 751 855
1 733 138
Akontofakturerte beløp
1 497 943
1 527 784
Utført, ikke fakturert produksjon
253 912
205 354
     
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
48 460
46 445
Av dette tilbakeholdt beløp
14 240
22 520
     
Fakturert ikke utført produksjon (fastpris prosjekter) – gjeld
 
Inntektsført på prosjekter under utførelse
1 542 468
1 646 422
Akontofakturerte beløp
1 708 706
1 796 556
Fakturert, ikke utført produksjon (ref note 22)
166 238
150 134
     
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
24 047
41 001
Av dette tilbakeholdt beløp
11 049
14 525
     
Goodtech er for tiden i forhandling med kunde på med et større prosjekt innen Infra. Goodtech har sagt opp kontrakten med kunden og det pågår forhandlinger om økonomisk oppgjør og ny kontrakt for gjenværende prosjekt. Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen per 31.12.
     
Viser til note 23 for avsetninger vedrørende tapskontrakter.
Note 17
Kontanter og kontantekvivalenter
       
(Alle tall i NOK 1.000)
 
2014
2013
Kontanter i bank og kasse
 
22 560
33 365
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen
22 560
33 365
Kassekreditt
 
-60 561
-48 467
Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømsanalysen
-38 001
-15 102
       
Konsernet har etablert konsernkontosystem. Goodtech ASA er i henhold til avtalene konsernkontoinnehaver og øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere eller deltagere. Banken kan avregne trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og konsernkontoinnehaver.
       
Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter er bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) per 31. desember 2014 NOK 9,8 mill. (2013: NOK 9,1 mill.)
Note 18
Aksjekapital, overkursfond og innskutt egenkapital
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
 
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum
Per 1. januar 2013
65 058
-70
35 318
500 000
600 305
Årets endring egne aksjer
-
18
-
-
18
Per 31. desember 2013
65 058
-52
35 318
500 000
600 323
           
Årets endring egne aksjer
-
-200
-
-
-200
Per 31. desember 2014
65 058
-252
35 318
500 000
600 123
           
Aksjekapital
         
Nominell verdi per aksje er NOK 2,00. Alle aksjene har lik stemmerett. Samtlige utstedte aksjer er fullt innbetalt.
 
         
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 32.528.904. Fullmakten utløper 30. juni 2015. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner. Fullmakten er per dags dato ikke benyttet.
           
Egne aksjer
         
Goodtech ASA har gjennom året ervervet 100.000 egne aksjer. Goodtech ASA hadde ved årets utgang 126.160 egne aksjer, tilsvarende 0,39 % av selskapet aksjekapital.
 
         
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til på vegne av selskapet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 6.453.460. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 80, det laveste beløp er pålydende NOK 2. Fullmakten er utløper 30. juni 2015. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter og til andre formål.
 
         
Utbytte
     
2014
2013
Utbetalt utbytte per aksje (NOK)
 
0,65
1,50
Totalt utbetalt utbytte (NOK 1.000)
 
21 127
48 621
Utbytte per aksje foreslått av styret
 
-
0,65
           
20 største aksjonærer per 31. desember 2014
Antall aksjer
% av total
El & Industrimontage Tannergård AB
9 403 911
28,91
Holmen Industri Invest 1 AS
7 850 288
24,13
Skagen Vekst
 
2 116 842
6,51
Sedlak Holding AS
 
1 547 725
4,76
EIO AS
     
1 495 641
4,60
MP Pensjon PK
     
474 000
1,46
Svenska Handelsbanken AB
 
445 472
1,37
Skandinaviska Enskilda Banken AB (nom.)
 
440 078
1,35
Swedbank AB (publ) (Nom.)
 
320 000
0,92
Trollhaug Invest AS
 
300 000
0,92
Skandinaviska Enskilda Banken AB (nom.)
 
297 084
0,91
Avanza Bank AB
 
286 576
0,88
Termos Eiendom AS
 
250 000
0,77
Tvenge Torstein Ingvald
 
250 000
0,77
Nordea Bank AB (publ) (nom.)
 
216 955
0,67
Paulsberg Invest AS
 
200 000
0,61
Part Invest AS
 
150 010
0,46
Mustad Industrier AS
     
136 585
0,42
Raymond Harland
     
130 000
0,40
Goodtech ASA
     
126 160
0,39
Sum 20 største
     
26 437 327
81,21
Øvrige aksjonærer
     
6 091 578
18,79
Sum
     
32 528 905
100,00
           
Ved utgangen av 2014 hadde Goodtech ASA 1.836 aksjonærer mot 1.870 ved utgangen av 2013.
           
Aksjer eid av styret og ledelsen per 31.12.2014
Antall aksjer
 
Stig Grimsgaard Andersen (Styrets leder) *)
107 201
 
Rolf Tannergård via El & Industrimongage Tannergård AB (Styremedlem)
9 403 911
 
Karl Erik Staubo (Styremedlem) *)
35 000
 
Veroslav Sedlak via Sedlak Holding AS (Styremedlem/ledende ansatt)
1 547 725
 
Åsa Otterlund (Styremedlem)
27 965
 
Håvard Kristiansen (Styremedlem, ansatterepresentant)
2 388
 
Susanne Häggström (Styremedlem, ansatterepresentant)
454
 
Christer Erita (Styremedlem, ansatterepresentant)
1 570
 
Arve Teie (Fungerende konsernsjef)
56 986
 
Synnøve Granli (CFO)
13 394
 
Magnus Falkman (Konserndirektør, Projects & Services Sverige Syd)
37 395
 
Magne Reierson (Konserndirektør, Projects & Services Norge)
10 454
 
Hans R. Vedde (Konserndirektør Solutions)
35 246
 
Rune Hoseth (Konserndirektør Environment)
2 988
 
Eiliv Elvebakk (Konserndirektør Products)
819
 
     
*) I tillegg indirekte eierandel i Holmen Industri Invest 1 AS
 
I tillegg har ledere i enkelte datterselskaper i konsernet mindre aksjeposter.
 
           
Kursutvikling
         
Ved årets slutt ble aksjene notert til kr 12,00 per aksje, sammenlignet med 15,90 ved årsslutt i 2013.
Note 19
Konsernselskaper og ikke-kontrollerende eierinteresser
           
De største datterselskapene som inngår i konsolideringen av Goodtech konsernet fremgår av følgende tabell. Selskaper eiet direkte av Goodtech ASA er uthevet.
           
Selskap
Konsernets eierandel
Konsernets stemmeandel
 
Forretningskontor
Land
Goodtech Industry Holding AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Electro AS *)
50,0 %
50,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Projects & Services AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Solutions AS
100,0 %
100,0 %
 
Porsgrunn
Norge
Goodtech Recovery Technology AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Products AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Intressenter AB
100,0 %
100,0 %
 
Umeå
Sverige
Goodtech Projects & Services AB
100,0 %
100,0 %
 
Umeå
Sverige
Goodtech Process AB
100,0 %
100,0 %
 
Umeå
Sverige
Power Control AB
100,0 %
100,0 %
 
Sundsvall
Sverige
Goodtech Solutions AB
100,0 %
100,0 %
 
Karlstad
Sverige
Goodtech Solutions Manufacturing AB
100,0 %
100,0 %
 
Arvika
Sverige
Goodtech Environment Ab
100,0 %
100,0 %
 
Mariehamn
Åland (Finland)
Goodtech Environment AS
100,0 %
100,0 %
 
Lindeberg
Norge
Goodtech Environment Gøteborg AB
100,0 %
100,0 %
 
Gøteborg
Sverige
           
*) Goodtech Industry Holding AS representerer flertallet av stemmene i selskapets styre.
           
Alle datterselskapene er konsolidert. Stemmerettighetene følger ordinære aksjer.
 
           
Ikke-kontrollerende eierinteresser i Goodtech Electro AS på balansedagen er NOK 1,0 mill.
 
Den ikke-kontrollerende interessen er vurdert som ikke vesentlig for konsernet. Følgelig er ikke sammendratt finansiell informasjon presentert, iht IFRS 12.
Note 20
Lån og kreditter
           
(Alle tall i NOK 1.000)
               
                 
           
Balanseført verdi
 
Langsiktig rentebærende gjeld
Nom. rentesats
Forfall
Valuta
Pålydende i valuta
Selskap 1)
2014
2013
 
SEB, langsiktig lån
Stibor + 2,5%
30.12.2015
SEK
28 000
GI AB
26 872
53 043
 
Nordea Bank Finland Abp
Euribor + 1,75%
31.10.2023
EUR
1 748
GE AB
15 796
7 583
 
Diverse banklån - flytende rente
1,17% - 5,05%
28.02.2031
SEK
8 582
GSM AB
8 236
9 972
 
                 
Trekk på langsiktig kredittramme (Kredittramme SEK 81 mill.)
     
SEB
Stibor + 2,5%
30.12.2015
SEK
31 500
GI AB
30 231
30 784
 
SEB
Nibor + 2,5%
30.12.2015
NOK
45 000
GOD ASA
45 000
45 000
 
Sum langsiktig rentebærende gjeld
126 134
146 383
 
                 
Total langsiktig gjeld
126 134
146 383
 
1. års avdrag langsiktig gjeld
-29 571
-28 751
 
Trekk på langsiktig kredittramme klassifisert som kortsiktig
-75 231
-
 
Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag
21 332
117 632
 
                 
Kortsiktig rentebærende gjeld
     
Langsiktig gjeld, forfall < 1 år
         
29 571
26 907
 
Diverse banklån, forfall < 1 år
         
-
1 843
 
Aksjonærlån
         
12 607
-
 
Trekk på langsiktig kredittramme omklassifisert til kortsiktig
75 231
-
 
Kassekreditt (kredittramme SEK 175 mill.)
Nibor/Stibor + 2,5%
NOK & SEK
   
48 957
48 467
 
Kassekreditt (kredittramme SEK 0,5 mill.)
BARU + 2,5%
     
136
-
 
Kassekreditt (kredittramme EUR 1,5 mill.)
Euribor + 1,1%
     
11 468
-
 
Sum kortsiktig gjeld
177 969
77 218
 
                 
Sum rentebærende gjeld
199 301
194 850
 
                 
Forfall for rentebærende gjeld ekskl. kassekreditt er som følger:
2014
2013
 
Innen 1 år
118 146
29 459
 
1 - 3 år
         
4 333
106 764
 
3 - 5 år
         
2 641
2 515
 
Etter 5 år
         
14 358
8 353
 
                 
Konsernets konsernkontosystem og kontoer med kortsiktige kassekreditter er ikke inkludert i forfallsoversikten.
                 
Rentebytteavtaler
Det er inngått avtale om fast rente (renteswap) på det langsiktige lånet (opprinnelig lån SEK 84 mill) i SEB for perioden 01.01.13 til 31.12.15 på 2,06 % pluss 2,5% margin. Det er også inngått avtale om fast rente (renteswap) på det langsiktige lånet (opprinnelig lån EUR 0,9 mill) i Nordea for perioden 31.07.13 til 31.10.23 på 1,91 % inkludert margin.
 
                 
           
Balanseført verdi
 
 
Rentesats
Forfall
Valuta
Nominelt beløp valuta
Selskap 1)
2014
2013
 
Renteswap (langsiktig lån pålydende valuta SEK 28 mill.)
2,06% + 2,5%
30.12.2015
SEK
28 000
GI AB
627
622
 
Renteswap (langsiktig lån pålydende valuta EUR 0,9 mill.)
1,91 %
31.10.2023
EUR
1 748
GE AB
738
86
 
Sum virkelig verdi rentebytteavtaler
         
1 365
708
 
                 
Avstemming mot balanseoppstilling
     
Virkelig verdi av rentebytteavtalene inngår i regnskapslinjen Lån og Lån og kreditter i balanseoppstillingen.
 
           
Balanseført verdi
 
           
2014
2013
 
Rentebærende gjeld
21 332
117 632
 
Rentebytteavtaler
738
708
 
Sum langsiktig lån i balanseoppstilling
22 071
118 340
 
                 
           
Balanseført verdi
 
           
2014
2013
 
Rentebærende gjeld
177 969
77 218
 
Rentebytteavtaler
627
-
 
Sum lån og kreditter i balanseoppstilling
178 596
77 218
 
                 
Oversikt over benyttede og ubenyttede lånerammer
     
                 
Kassekredittrammer
Total ramme NOK
Ubenyttet ramme
 
SEB kassekreditt konsernramme (SEK 175 mill.)
 
167 948
118 991
 
Nordea Åland kassekredittramme (EUR 1,5 mill.)
13 555
2 087
 
Westra Wermlands Sparbank (SEK 0,5 mill.)
480
343
 
Sum kassekreditt
181 982
121 421
 
Langsiktig trekkramme (SEK 81 mill.)
77 736
2 505
 
Totalt
259 718
123 926
 
                 
Konsernets hovedbankforbindelse er Skandinaviska Enskilda banken (SEB). Konsernet har etablert en konsernkontoordning for alle norske og svenske konsernselskaper i SEB. Konsernet har flervaluta driftskredittrammer på SEK 175 mill. og en langsiktig kredittramme på SEK 81 mill. i SEB. Kredittrammen løper til 31.12.2015 og opptrekk per 31.12.2014 er klassifisert som kortsiktig gjeld i balanseoppstillingen.
 
                 
Det betales en beredskapsprovisjon på 0,25 % per år av den til enhver tid utrukne del av den langsiktige kredittrammen i SEB.
 
                 
Avtale med SEB vedrørende lån, kreditter og garantier stiller krav til finansielle nøkkeltall (covenants) for konsernet. Covenants måles kvartalsvis. Konsernet Goodtech ASA skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5 samt at EBITDA/renter og amortisering skal være minimum 1,5. I tillegg kreves kvartalsvis rapportering av regnskapsinformasjon og covenants.
 
                 
Konsernet har siden 2. kvartal 2014 ikke oppfylt bankens covenants, og har mottatt waiver i disse periodene. Waiver per 31.12.2014 ble gitt etter utløpet av 4. kvartal. Engasjementet i SEB løper til 31.12.2015 og er under reforhandling. All gjeld til SEB er klassifisert som kortsiktig per 31.12.2014. Nærmere beskrivelse av waiver finnes i note 26.
 
                 
Sikkerhetsstillelser og garantier
 
Som sikkerhet for engasjementet med SEB har SEB klausul om negativ pledge, samt førsteprioritetspant i floating charge i Goodtech Projects & Services AB på SEK 106,9 mill. og Goodtech Process AB på SEK 6,0 mill. I tillegg har SEB pant i kundefordringer i øvrige datterselskaper i konsernet. Bokført verdi av kundefordringer pr 31.12.2014 er angitt i note 15. SEB har også aksjepant i Goodtech ASAs datterselskaper.
 
                 
Nordea Bank Finland Abp har pant i Goodtech Environment AB's eiendeler opptil EUR 1,6 mill. som sikkerhet for kassekredittrammen på EUR 1,5 mill og andre forpliktelser.
 
                 
Som sikkerhet for Goodtech Environment Abs lån har morselskapet Goodtech ASA stilt kausjon ovenfor Nordea Bank Finland Abp for lån og renter på hovedforpliktelsen.
 
                 
Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil SEK 2 mill. ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufactoring AB.
 
                 
Konsernets totale garantirammer i bank og hos andre garantiinstitutter er NOK 400,9 mill., hvorav NOK 218,7 mill. er opptrukket pr 31.12.14.
 
                 
1) Selskapsforkortelser
               
GI AB
Goodtech Intressenter AB
       
GE Ab
Goodtech Environment Ab
       
GSM AB
Goodtech Solutions Manufacturing AB
       
GOD ASA
Goodtech ASA
       
SEB
Skandinaviska Enskilda Banken
     
Note 21
Pensjoner
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
Norske virksomheter i konsernet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon og pensjonsordningene som tilbys i Norge er i tråd med denne.
     
Goodtech har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger for sine ansatte. De norske virksomhetene har hovedsaklig etablert innskuddsbasert ordning. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper. Konsernets innskuddsbaserte pensjonsordninger i norske virksomheter omfatter de fleste ansatte i Norge, og utgjør mellom 2% og 8% av lønnen.
     
Konsernets virksomheter utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med lokal praksis og lokale lovregler.
     
Ansatte i de svenske datterselskapene har pensjonsordninger (ITP – Industrins och handelns tilläggspension) dekket gjennom forsikringer i Alecta AB. ITP pensjonsforsikringen er forvaltet av Alecta AB og administrert av Collectum. ITP omfatter samtlige «tjänsteman» i konsernets svenske virksomhet. Industrins och handelns tilläggspension er en tjenestepensjon for privatansatte tjenestemen i Sverige. Tjenestepensjonsordningene i Sverige er basert på obligatoriske tariffbestemte ordninger, forhandlet gjennom i kollektivavtaler. ITP ordningen inneholder alderspensjon, sykeforsikring og etterlattepensjon.
     
Ansatte født etter 1979 inngår i ITP-ordning alternativ 1, som er en innskuddsbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien hver termin er fast basert på prosentintervaller iht. kollektivavtale. Ansatte født 1978 eller tidligere omfattes av ITP-ordning alternativ 2, men kan velge å ha ITP-ordning alternativ 1. ITP 2 er en ytelsesbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien varierer fra termin til termin basert på ulike beregningsvariabler. De ansatte som har ITP 2 ordning har i tillegg en innskuddsbasert pensonsordning, ITPK. ITPK-ordninger i svenske virksomheter utgjør 2% av lønnen. Den ytelsesbaserte ordningen for Goodtechs ansatte fungerer som en innskuddsordning for konsernet hvor årlige premier kostnadsføres løpende. Dette er en flerforetaksordning hvor forsikringstakerne ikke har tilgang til nødvendig informasjon for å kunne regnskapsføre ordningen som ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsordningen er følgelig regnskapsført tilsvarende som en innskuddsbasert pensjonsordning, i samsvar med IAS 19.34
     
Totale pensjonskostnader for innskuddsbaserte og ytelsesbaserte ordninger utgjør NOK 58,8 mill. for 2014 (NOK 54,6 mill. for 2013) som inngår i lønnskostnader i resultatregnskapet (jfr note 4).
     
Ytelsespensjon:
   
3 personer, 2 ansatte og 1 pensjonist, er dekket gjennom konsernets ytelsespensjonsordning per 31.12.2014. Ordningen omfatter alderspensjon fra fylte 67 år som løper livsvarig. Ordningen inkluderer også uføre-, etterlatte- og barnepensjon.
     
I tillegg har konsernet en usikret pensjonsavtale overfor 3 personer.
   
     
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året.
   
     
Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for framtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger per balansedagen. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsene er utført av uavhengig aktuar.
     
Forpliktelsen er beregnet ved bruk av lineær opptjening.
   
     
Beregning av årets pensjonskostnad:
2014
2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
424
432
Netto rentekostnad
6
37
Reversert kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening
-188
-566
Administrasjonskostnader
19
48
Arbeidsgiveravgift
41
139
Årets pensjonskostnad ytelsesbasert pensjonsordning
302
90
Årets pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning 1)
58 455
54 558
Årets totale pensjonskostnad
58 757
54 648
     
Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler
2014
2013
Brutto pensjonsforpliktelse
9 451
8 044
Virkelig verdi pensjonsmidler
7 862
7 564
Netto pensjonsforpliktelse
1 589
480
Arbeidsgiveravgift
224
199
Balanseført pensjonsforpliktelse
1 813
679
 
   
Endring i forpliktelsen
2014
2013
Netto pensjonsforpliktelse 1.1.
679
1 621
Resultatført pensjonskostnad
302
90
Premiebetalinger
-239
-1 256
Estimatavvik ført mot utvidet resultatoppstilling
1 070
224
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12.
1 813
679
     
Ved beregning av pensjonskostnaden og netto pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn
2014
2013
Diskonteringsrente
2,30 %
4,00 %
Avkastning på pensjonsmidler
2,30 %
4,00 %
Lønnsvekst
2,75 %
3,75 %
Pensjonsregulering
0,00 %
0,60 %
G-regulering
2,50 %
3,50 %
Gjennomsnittlig turnover
0,00 %
0,00 %
     
1) Årets pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning inkluderer innskuddsbaserte pensjonsordningene i Norge og ytelsesbasert pensjonsordning i Sverige som er regnskapsmessig behandlet som en innskuddsordning.
     
Konsernet benytter diskonteringsrente basert på OMF-renten. Konsernet har vurdert at foretaksobligasjonsrenten reflektere en mer realistisk rente sammenlignet med rente for statsobligasjoner.
     
Pensjonsmidlene i en forsikringsbasert ordning består av forsikringspolisen. Forsikringspolisen måles til virkelig verdi. Virkelig verdi tilsvarer flytteverdien på polisen og eventuelle premiefondsmidler. Livselskapets nvesteringsprofil er fastlagt i retningslinjer fra Kredittilsynet.
     
Prosentvis fordeling av pensjonsmidlene på investeringskategorier
2014
2013
Aksjer
10,4 %
7,6 %
Eiendom
15,1 %
16,6 %
Obligasjoner til amortisert kost
35,8 %
39,9 %
Omløpsobligasjoner
37,2 %
33,6 %
Annet
1,5 %
2,3 %
Totalt
100,0 %
100,0 %
Note 22
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
(Alle takk i NOK 1.000)
           
   
2014
2013
     
Leverandørgjeld
228 225
205 515
     
Skyldig offentlige avgifter
56 922
67 324
     
Skyldig feriepenger/lønn
102 936
95 018
     
Fakturert, ikke utført produksjon (fastpris prosjekter, ref note 16)
166 238
150 134
     
Fakturert, ikke utført produksjon (andre prosjekter)
5 885
11 058
     
Påløpte kostnader
42 379
40 075
     
Annen kortsiktig gjeld
40 618
9 919
     
Sum
 
643 204
579 044
     
Note 23
Avsetninger
     
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
Kortsiktige avsetninger
Garanti
Forpliktelse
Tapskontrakter
Sum
Balanse 1. januar 2013
6 825
0
-
6 825
Valutaeffekt på inngående balanse
489
0
-
489
Reklassifisert balanse 1. januar 2013
3 789
0
5 750
9 538
Avsatt 2013
14 440
-
862
15 301
Avsetning reversert i 2013
474
-
1 894
2 368
Benyttet avsetning i 2013
5 126
0
3 761
8 887
Effekt av valutakursendringer
524
0
512
1 037
Balanse 31. desember 2013
20 468
-
1 468
21 936
         
Kortsiktige avsetninger
Garanti
Forpliktelse
Tapskontrakter
Sum
Balanse 1. januar 2014
20 468
-
1 468
21 936
Valutaeffekt på inngående balanse
322
-
16
339
Reklassifisert balanse 1. januar 2014
-
-
-
0
Avsatt 2014
9 810
9 456
-
19 266
Avsetning reversert i 2014
6 644
-
776
7 419
Benyttet avsetning i 2014
5221
-
0
5 221
Balanse 31. desember 2014
18 736
9 456
709
28 900
 
Garantier
       
Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av Goodtech. Avsetningen er basert på forpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt historisk erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Konsernet gir fra 1 til 5 års garanti på solgte produkter og tjenester.
   
Garantiavsetning innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Garantiavsetninger inngår i prosjektprognosene og opparbeides gjennom prosjektets levetid i takt med fullføringsgraden. Når prosjektene avsluttes og overleveres kunde, vurderes garantiavsetningen, og innregnes avsetningskonto i balansen. I løpet av 2014 er flere store prosjekter avsluttet og innregnet som avsetning.
         
Forpliktelser
       
Det er i 2014 avsatt for sluttvederlag og restruktureringskostnader tilknyttet interne forbedringstiltak og igangsatte strukturelle og strategiske prosesser, jf. note 6
         
Tapskontrakter
Forventede tap på kontrakter kostnadsføres når forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uungåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene. Utført, ikke utfakturert produksjon balanseført som eiendel nedskrives før avsetning for tap på kontrakter føres i balansen.
Note 24
Felleskontrollert driftsordning
     
           
Sammen med APQ EI AB etablerte Goodtech Projects & Services AB i slutten av 2011 et prosjektselskap, GAQ Contracting AB, for leveranse av selskapenes felles prosjekter. GAQ Contracting AB er eid 50% av Goodtech Projects & Services AB og 50% av APQ El AB. Aksjonæravtalene innebærer at Goodtech Projects & Services AB og APQ EI AB har felles kontroll med virksomheten.
           
Felleskontrollert virksomhet er innregnet ved bruk av bruttometoden (forholdsmessig konsolidering), basert på 50% eierandel. Konsernet innregner deres eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader og deres relative andel av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Investeringen i GAQ Contracting AB er definert som joint operations i henhold til IFRS 11 Felleskontrollerte driftsordninger.
           
Selskap
Kontor
Virksomhet
Eierandel
   
GAQ Contracting AB
Malmø, Sverige
Montasje og konsulentvirksomhet innen el bransjen
50 %
   
           
Nedenfor en oversikt over andel av eiendeler, gjeld, driftsinntekter, driftskostnader og netto resultat i GAQ Contracting AB som er forholdsmessig konsolidert i konsernregnskapet. Beløpene er vist brutto før effekt av elimineringer i konsernregnskapet som gjelder konserninterne transaksjoner.
           
(Alle tall i NOK 1.000)
 
2014
2013
   
Eiendeler
         
Kontanter og kontantekvivalenter
3 038
5 650
   
Andre omløpsmidler
 
2 070
4 858
   
Sum omløpsmidler
 
5 108
10 508
   
           
Gjeld
         
Annen kortsiktig gjeld
 
3 192
7 853
   
Sum kortsiktig gjeld
 
3 192
7 853
   
Netto eiendeler
 
1 916
2 655
   
           
Driftsinntekter
 
33 194
33 988
   
Driftskostnader
 
30 925
30 808
   
Netto finansposter
 
29
47
   
Resultat før skatt
 
2 298
3 227
   
Skatt
 
511
725
   
Resultat etter skatt
 
1 787
2 501
   
           
Goodtech Projects & Services AB og APQ EI AB er solidarisk ansvarlig for forpliktelser i GAQ Contracting AB. Selskapene stiller solidarisk garanti ovenfor tredjepart som GAQ Contracting AB inngår forpliktelser mot som ledd i sin ordinære drift.
Note 25
Leieavtaler
       
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
Konsernets svenske datterselskap Goodtech Projects & Services AB inngikk i 2013 nye leasingavtaler med ny leasingpartner for selskapets servicebiler og personbiler. Nye leasingavtalene er klassifisert som operasjonelle leieavtaler (personbiler) og finansielle leieavtaler (servicebiler). Tidligere ble selskapets biler leid som operasjonelle leieavtaler.
           
Inngåtte operasjonelle leieavtaler for servicebiler som var inngått med tidligere leasingpartner vil fortsette å løpe som operasjonell leieavtale ut avtalt leieperioden også hos den nye leasingpartneren. Nye avtaler vil opprettes som finansielle leieavtaler. Dette medfører at man over tid, etterhvert som opprinnelige operasjonelle leieavtaler utløper, vil utfase antall operasjonelle leieavtaler og nye avtaler vil inngås som finansielle leieavtaler. Utfasingsperioden er vurdert å være ca 4 år, fra 2013.
           
Finansielle leieavtaler er innregnet som eiendeler og forpliktelser i balanseoppstillingen fra og med 2014. Per 31. desember 2014 hadde konsernet finansielle leieavtaler med en regnskapsført verdi på NOK 4,9 mill. Disse eiendelene er knyttet til leie av servicebiler i Sverige.
           
Finansielle leieavtaler
         
Inngåtte avtaler har en løpetid på mellom 6 mnd og 48 mnd, hvor leieavtaler med løpetid på 48 mnd er klassifisert som finansiell leaseavtale og er innregnet i balanseoppstillingen.
           
Nedenfor en oversikt over inngåtte finansielle avtalers fremtidige minimumsleie;
       
Biler
 
Innen 1 år
     
1 387
 
2 til 5 år
     
2 985
 
Etter 5 år
     
-
 
Fremtidig minimumsleie
     
4 373
 
           
Gjennomsnittlig rente
     
2,57 %
 
Diskonteringseffekt
     
153
 
Nåverdi av fremtidige minimumsleie
 
4 220
 
           
Operasjonelle leieavtaler
         
Konsernet har operasjonelle leieavtaler tilknyttet maskiner, biler, inventar og bygninger/kontorlokaler.
           
Kostnader knyttet til operasjonelle leieavtaler gir uttrykk for minimumsleie i oppsigelsesperioden.
           
Leiekostnad bestod av følgende;
         
 
Bygninger/ kontorlokaler
Maskiner/biler/inventar
Sum
 
Årlig leie ikke balanseførte driftsmidler
36 436
27 547
63 983
 
Estimert neste års leie
 
36 294
26 034
62 328
 
           
Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:
Innen 1 år
     
28 366
 
2 til 5 år
     
58 246
 
Etter 5 år
     
3 818
 
Fremtidig minimumsleie
   
90 429
 
Note 26
Finansiell risiko og finansielle instrumenter
 
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
Finansiell risiko
         
Goodtech konsernet driver virksomhet i flere europeiske land og er utsatt primært for renterisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko.
           
Styret har lagt opp til årlig gjennomgang av rutiner for håndtering av risiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoer og fastsetter retningslinjer for hvordan disse håndteres. Ledelsen innenfor hvert forretningsområde har ansvaret for løpende oppfølging av risikoforhold innenfor sitt ansvarsområde.
 
         
Kapitalforvaltning
         
Styrets mål er å opprettholde en sterk kapitalbase, for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit, og for å utvikle forretningsvirksomheten. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives, og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer. Konsernet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt.
           
Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital. I tillegg styres konsernets policy bl.a. av kapitalkrav (covenants krav) knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner. Konsernet skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5, samt at EBITDA/renter og amortisering skal være minimum 1,5.
           
Ingen selskaper i konsernet er underlagt eksterne kapitalkrav utover covenants krav knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner.
           
Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser ansees som lav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. I tillegg er det stor spredning på kundene både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er etablerte solide selskaper. Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen. Kunder som ønsker kreditt blir kredittvurdert løpende. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder, og de senere års drift viser også at det har vært lite tap på fordringer. Det er derfor ikke behov for ytterligere avsetninger utover ordinære avsetninger for tap på krav. Se også note 15 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.
           
Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være regnskapsførte verdier av kundefordringer og andre omløpsmidler.
           
Maks kreditteksponering
2014
2013
Kontanter og kontantekvivalenter (note 17)
22 560
33 365
Kundefordringer (note 15)
407 776
446 847
Andre kortsiktige fordringer (note 16)
310 668
265 434
           
Renterisiko
         
Konsernets eksponering for renterisiko er i hovedsak knyttet til finansiering med flytende rente. Overskuddslikviditet er primært plassert i bankinnskudd og lavrisiko pengemarkedsfond. Renteinntekter og rentekostnader innregnet i resultatet påvirkes av renteendringer i markedet.
           
Hovedmålet med styring av finansiell renterisiko er å reduserer den finansielle risikoen, samt å minimere rentekostnaden over tid. Konsernets rentebærende gjeld er inngått med flytende rente. Konsernet har inngått rentebytteavtaler, fast-rente avtaler, som sikring mot to av konsernets langsiktige lån. Viser forøvrig til note 20.
           
Sensitivitetsanalyse med hensyn på renterisiko
Endringer i rentenivået på konsernets lån vil ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalyse utført reflekterer en endring i rentenivået med 0,5 basispunkter i forhold til rentenivå per 31.12.2014. Dersom alle renter for alle valutaer hadde blitt redusert eller økt 0,5 basispunkter for Goodtech ASA og datterselskapene ville rentekostnaden for konsernet være NOK 1,0 mill. høyere eller lavere per 31.12.2014 (NOK 1,0 mill. per 31.12.2013).
           
Likviditetsrisiko
         
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsstyringen skal sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelser ved forfall.
           
Goodtech konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter, kontantekvivalenter eller kredittmuligheter til enhver tid for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 20. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner.
           
Konsernet har siden 2. kvartal 2014 ikke oppfylt bankens covenants, og har mottatt waiver i disse periodene. SEBs waiver av covenants innebærer at strukturelle prosesser i konsernet, utbytte og tilbakebetaling av aksjonærlån skal avklares med SEB i forkant.Goodtech har løpende dialog med banken rundt restruktureringsprosessen, og SEB ser positivt på de pågående likviditetsfremmede tiltak og strukturelle prosesser. Neste måletidspunkt for covenants er 1. kvartal 2015. Det vil være behov for ny waiver fra banken per 31.03.2015.
           
Konsernet overvåker likviditetssituasjonen på kort og lang sikt gjennom aktiv overvåking og styring gjennom konsernkonti og i tett dialog med datterselskapene. Konsernet har ukentlig oppfølging av likviditet og forfalte fordringer sammen med datterselskapene, og fokus på utvikling i arbeidskapitalen.
 
Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på nominelle avdrag og estimerte rentebetalinger. Estimerte fremtidige rentebetalinger er basert på forfallsprofil for konsernets finansielle forpliktelser.
           
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2014
Rentebærende gjeld
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
Banklån
29 571
5 151
4 230
11 952
50 903
Oppgjør rentebytteavtale, SWAP
1 365
-
-
-
1 365
Aksjonærlån
12 607
-
-
-
12 607
Trekk på langsiktig kredittramme
75 231
-
-
-
75 231
Kassekreditt
60 561
-
-
-
60 561
Sum rentebærende gjeld
179 334
5 151
4 230
11 952
200 666
           
Ikke-rentebærende gjeld
         
Leverandørgjeld
228 225
-
-
-
228 225
Annen kortsiktig gjeld
242 856
-
-
-
252 312
Sum ikke-rentebærende gjeld
471 081
-
-
-
480 537
Totalt
659 870
5 151
4 230
11 952
681 203
           
Fremtidige rentebetalinger
7 238
928
683
1 037
9 885
Totalt inkludert rentebetalinger
657 652
6 079
4 913
12 989
681 632
           
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2012
Rentebærende gjeld
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
Banklån
28 365
29 996
1 957
2 697
63 016
Trekk på langsiktig kredittramme
-
75 784
-
-
75 784
Kassekreditt
48 853
1 157
1 157
4 884
56 051
Sum rentebærende gjeld
77 218
106 937
3 114
7 582
194 851
           
Ikke-rentebærende gjeld
         
Leverandørgjeld
205 515
-
-
-
205 515
Annen kortsiktig gjeld
212 336
-
-
-
212 336
Sum ikke-rentebærende gjeld
417 852
-
-
-
417 852
Totalt
495 070
106 937
3 114
7 582
612 702
           
Fremtidige rentebetalinger
3 767
4 143
526
841
9 277
Totalt inkludert rentebetalinger
498 837
111 080
3 640
8 423
621 979
           
Valutarisiko
         
Goodtech er utsatt for valutarisiko, da konsernet opererer i flere land i og utenfor Europa. Kontraktene er primært inngått i lokal valuta (NOK, SEK, EUR og USD). Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Den vesentligste av risikoen er knyttet til svingninger i SEK, USD og EUR. Imidlertid tilstrebes det at mest mulig av innkjøp og salg i de enkelte prosjekter er i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger.
           
Balanseført verdi av konsernets nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevante valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valutakurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av en vektet gjennomsnittskurs for perioden.
           
Konsernet har i tillegg etablert flervaluta konsernkontosystem som bidrar til å utjevne valutarisikoer. Selskapet har i løpet av året ikke gjort noen vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.
           
Sensitivitetsanalyse med hensyn på valutarisiko
Følgende tabell viser konsernets følsomhet for potensielle endringer i kronekursen, med alle andre forhold holdt konstant. Beregningen legger til grunn like endring mot alle relevante valutaer. Effekten i resultatet kommer av endringer i verdien på pengeposter, og effekten på egenkapitalen kommer fra verdien av netto investeringer i utenlandsk valuta.
           
 
Regnskapsmessig effekt 2014
 
Regnskapsmessig effekt 2013
Resultat før skatt
Egenkapital
Resultat før skatt
Egenkapital
10% økn/-red NOK/SEK
(+/-) 1 179
(-/+) 4 802
 
(+/-) 4 606
(-/+) 3 234
10% økn/-red NOK/EUR
(+/-) 287
(-/+) 3 775
 
(+/-) 768
(-/+) 4 040
           
Fastsettelse av virkelig verdi
Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for konsernets finansielle instrumenter.
           
Med untak av renteswap som er bokført til virkelig verdi er alle finansielle instrumenter målt til amortisert kost.
           
Det er ikke vesentlig avvik mellom virkelig verdi og bokført verdi. Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Gjeld til kredittinstitusjoner er inngått med flytende rente og balanseført verdi er vurdert å være tilnærmet lik virkelig verdi.
           
   
2014
2013
Kategorier av finansielle instrumenter
Note
Balanseført verdi
Virkelig verdi
Balanseført verdi
Virkelig verdi
Finansielle eiendeler målt til amortisert kost
     
Kontanter og kontantekvivalenter
17
22 560
22 560
33 365
33 365
Kundefordringer
15
407 776
407 776
446 847
446 847
Andre kortsiktige fordringer
 
39 210
39 210
23 053
23 053
           
Finansielle forpliktelse målt til amortisert kost
     
Lån
20
21 332
21 332
117 632
117 632
Lån og kreditter
20
177 969
177 969
77 218
77 218
Leverandørgjeld
22
228 225
228 225
205 515
205 515
Annen kortsiktig gjeld
22
242 856
242 856
212 336
212 336
           
Finansiell forpliktelse målt til virkelig verdi
       
Renteswap
20
1 365
1 365
708
708
           
Verdsettelseshierarki
         
Konsernet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig verdi hierarki som reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. Ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser har blitt reklassifisert på en slik måte at verdsettelsesmetode har blitt endret fra amortisert kost til virkelig verdi eller motsatt.
           
De forskjellige verdsettelsesnivåene har blitt definert som:
     
Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter.
Nivå 2: Virkelig verdi måles med bruk av annen observerbar input enn den som benyttes på nivå 1, enten direkte (priser) eller indirekte (utledet fra prises).
Nivå 3: Virkelig verdi måles med bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke observerbar input).
           
   
2014
 
   
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 
Finansiell forpliktelse målt til virkelig verdi
       
Renteswap
-
1 365
-
 
Sum
-
1 365
-
 
           
   
2013
 
   
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 
Finansiell forpliktelse målt til virkelig verdi
       
Renteswap
-
708
-
 
Sum
-
708
-
 
Note 27
Transaksjoner med nærstående parter
(Alle tall i NOK 1.000)
         
         
Goodtech ASA er morsselskap og har direkte og indirekte eierskap og kontroll i 14 selskaper. Direkte eide selskaper er presentert i note 11 i regnskapet for Goodtech ASA, mens de indirekte eide selskapene er presentert i note 19 Konsernselskaper og ikke kontrollerende eierinteresser. Transaksjoner mellom konsernselskaper er eliminert i konsolidert konsernregnskap. Aktivitet mellom konsernselskaper er presentert i segmentinformasjon i note 3 i konsernregnskapet. Konserninterne mellomværender med morselskapet er presentert i note 10 i Goodtech ASA regnskapet.
         
Goodtech har eierinteresser i felleskontrollert virksomhet. Felleskontrollert virksomhet er konsolidert linje for linje i konsernregnskapet, bruttometoden, basert på andel eierskap. Transaksjoner og mellomværender med felleskontrollert virksomhet er eliminert i konsolidert konsernregnskap. Viser til note 24 i konsernregnskapet for informasjon om konsernets eierinteresser i felleskontrollert virksomhet. Transaksjoner mellom konsernselskaper og med felleskontrollert virksomhet er gjennomført basert på armlengdes prinsipp.
         
Som ledd i en prosess for å strukturere og optimalisere driften i konsernet solgte Goodtech sin 50% eierandel i Tunnelentreprenad AB i 2011 til selskapet EI & Industrimontage Tannergård AB, eid av Rolf Tannergård. Rolf Tannergård er styremedlem og eier gjennom EI & Industrimontage Tannergård AB 28,9% av aksjene i Goodtech ASA. I sammenheng med salget ble det etablert en leveranseavtale mellom Goodtech Projects & Services AB og TEAB som ivaretar Goodtechs løpende interesser og leveranser av ressurser inn i Norra Länken prosjektet frem til 2015.
 
7. juli 2014 ble det gitt et lån til Goodtech ASA på til sammen NOK 12,6 mill. fra fire av selskapets hovedaksjonærer. Lånet er gitt på markedsmessige betingelser og løper til 31.12.2015.
         
Internhandel i konsernet er gjort i henhold til egen avtaler og på armlengdes avstand, og avregning av felleskostnader i Goodtech ASA er fordelt på konsernselskaper i samsvar med fordelingsnøkler, avhengig av de ulike kostnadsartene, i henhold til armlengdes prinsipp.
         
Konsernet har ikke identifisert andre transaksjoner med nærstående parter enn transaksjoner nevnt ovenfor. Opplysninger om ledende ansatte er presentert i note 28 i konsernregnskapet.
Note 28
Ytelser til styret, ledelsen mv.
         
                 
Godtgjørelse til styret og styrekomiteer
                 
Godtgjørelse til styret består av et fast årlig styrehonorar avhengig av rolle i styret samt honorar for deltagelse i andre komiteer etablert av styret, og vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Oppgitt beløp i tabellen nedenfor er godtgjørelser vedtatt av generalforsamlingen 2014.
                 
Total godtgjørelse til styret, valgkomitee og styrekomiteer kostnadsført i 2014 var henholdsvis NOK 1,8 mill., NOK 0,1 mill., og NOK 0,1 mill. I 2013 utgjorde godtgjørelsen henholdsvis NOK 1,7 mill., NOK 0,1 mill. og NOK 0,1 mill.
                 
Viser til note 18 for oversikt over aksjer eid av styret og konsernledelsen. Aksjebeholdning for styremedlemmer og konsernledelse inkluderer deres nærstående.
                 
                 
Styret og valgkomité
Periode
   
Ordinært styrehonorar
Honorar styrekomiteer
Sum 2014
Sum 2013
Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder
     
275
 
275
279
Karl Erik Staubo
Styremedlem
     
175
35
210
196
Veroslav Sedlak
Styremedlem
     
175
 
175
175
Annema Sødahl Wessel
Styremedlem
     
175
35
210
189
Tine G. Wollebekk
Styremedlem
apr 12-nov 13
 
88
 
88
179
Rolf Tannergård
Styremedlem
     
175
 
175
-
Åsa Otterlund
Styremedlem
     
175
25
200
-
Osvaldo Chamorro
Styremedlem, ansatterepresentant
okt 11-des 13
 
51
 
51
88
Håvard Kristiansen
Styremedlem, ansatterepresentant
   
88
 
88
88
Gunnar Strand
Styremedlem, ansatterepresentant
des 13-apr 14
 
36
 
36
-
Göran Rönnbäck
Styremedlem, ansatterepresentant
juli 12-feb 14
   
67
 
67
73
Nicolas Brun-Lie
Valgkomiteens leder
     
50
 
50
50
Per Raaum
Valgkomitemedlem
     
30
 
30
30
Harald Skogholt
Valgkomitemedlem
     
30
 
30
30
                 
Ansatterepresentantene i styret mottar også ordinær lønn, opptjener pensjonsrettigheter og mottar øvrige godtgjørelser som ansatt, som ikke er inkludert i tabellen over.
                 
Godtgjørelse til konsernledelsen
             
       
 
       
Konsernledelsen
 
Valuta
Lønn, honorarer m.v
Pensjon
Andre ytelser
Sum 2014
Sum 2013
Arve Teie
Fung konsernsjef
fra 1.9.14
NOK
1 411
67
103
1 581
1 239
Vidar Låte
Tidl konsernsjef
til 1.9.14
NOK
2 117
55
112
2 284
2 171
Synnøve Granli
CFO
 
NOK
1 390
66
45
1 501
1 253
Tobias Harnerud 1)
Konserndirektør Business Support
SEK
1 011
259
48
1 318
-
Stefan Helmvall 1)
Konserndirektør, Projects & Services Sverige Nord
SEK
1 458
365
62
1 885
2 119
Magnus Falkman 1)
Konserndirektør, Projects & Services Sverige Syd
SEK
1 444
386
99
1 929
1 927
Magne Reierson 1)
Konserndirektør, Projects & Services Norge
NOK
1 321
66
36
1 423
1 340
Anders Lundmark 1)
Konserndirektør, Infra
 
SEK
1 027
244
92
1 363
1 316
Hans Vedde
Konserndirektør, Solutions
 
NOK
1 105
66
158
1 329
1 240
Rune Hoseth
Konserndirektør, Environment
 
NOK
1 192
67
101
1 360
1 198
Eiliv Elvebakk 1)
Konserndirektør, Products
 
NOK
901
55
60
1 016
988
                 
1) Godtgjørelse er utbetalt fra datterselskap i konsernet.
                 
Lønn, honorarer mv. i tabell ovenfor inkluderer ekstra godtgjørelser og feriepenger utover ordinær månedslønn. Andre ytelser inkluderer forsikring, bilordning og elektronisk kommunikasjon.
                 
Arve Teie tiltredde stillingen som fungerende konsernsjef 1. september. Arve var tidligere ansatt som markedsdirektør i konsernet. Lønn og andre ytelser i tabellen ovenfor inkluderer begge stillinger.
                 
Vidar Låte mottar sluttvederlag tilsvarende 12 mnd etter sin fradredelse som konsernsjef. Sluttvederlaget utbetales som etterlønn i 6 mnd i perioden sept. 14 - feb. 15, og resterende som en engangsutbetaling i februar/mars 15. Totalt avtalt sluttvederlag er NOK 1,9 mill. hvor 0,8 mill. er utbetalt i 2014. Utbetalt etterlønn i 2014 er inkludert i Lønn, honorarer mv. som vist i tabellen ovenfor.
                 
Alle tall er ekslusive arbeidsgiveravgift.
                 
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ledelsen.
                 
                 
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
                 
Styret i Goodtech ASA har fastsatt retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet og konsernselskaper (”Goodtech” eller ”Konsernet”) for det kommende regnskapsåret. Erklæringen er utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Denne skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling 2015, jf. allmennaksjeloven § 5-6, 3. ledd.
                 
Alle selskaper i Konsernet skal følge de fastsatte retningslinjene for selskapet slik de er beskrevet nedenfor. Det er et mål å koordinere lønnspolitikken og de ordningene som benyttes for variable ytelser i hele Konsernet. Retningslinjene skal være veiledende for styret.
                 
1. Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikk
Lederlønnen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende – selskapet skal tiltrekke seg og beholde dyktige ledere
Lønningene (summen av godtgjørelse som mottas) skal normalt ligge rundt gjennomsnittet av lederlønninger for tilsvarende ledere i sammenlignbare virksomheter i det aktuelle landet hvor lederen er hjemmehørende.
                 
Lederlønnen skal være motiverende – lønnen skal være slik sammensatt at den motiverer til ekstra innsats for stadig forbedring av virksomheten og selskapets resultater
Hovedelementet i lederlønningene skal være fastlønn, men det kan gis variable tilleggsytelser av en slik art at det virker motiverende på ledernes innsats for selskapet. Variable ytelser skal være rimelige ut fra selskapets resultat det aktuelle året. For at de variable ytelsene skal fungere som incentiv for ekstra innsats, skal kriteriene være knyttet til faktorer som den enkelte har mulighet til å påvirke. Goodtech ønsker at lønnssystemet skal bygge opp om en lagånd internt i Konsernet og stimulere til innsats som gir resultater utover den enkeltes ansvarsområde. En del av den samlede kompensasjonen kan også skje i form av aksjer i selskapet.
                 
Lønnssystemet skal være fleksibelt – slik at tilpasning kan skje når behovene endres
For å kunne tilby konkurransedyktig lønn må Goodtech ha et fleksibelt lønnssystem med rom for spesialtilpasninger. Goodtech skal ha lønninger som er konkurransedyktige i forhold til å kunne tiltrekke seg og beholde ledere i de ulike geografiske områder der Goodtech opererer, og lønnssystemet må åpne for at det kan avtales spesialløsninger og gjøres tilpasninger i forhold til dette. Lønnssystemet skal være forståelig og akseptabelt både internt i Goodtech og eksternt. Lønnssystemet skal ikke være uforholdsmessig vanskelig å forklare for allmennheten og skal ikke medføre uforholdsmessig kompleksitet for administrasjonen.
                 
2. Prinsipper for fastsettelse av lønn
Utgangspunktet for lønnsfastsettelsen er det samlede nivået av fastlønn og andre ytelser. Dette nivået skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Fastlønnen skal normalt være hovedelementet i ledernes lønn.
                 
3. Prinsipper for ytelser som kan gis i tillegg til fastlønn
Godtgjørelse til ledende ansatte kan i tillegg til fastlønn inneholde følgende elementer:
• Naturalytelser
             
• Bonuser
             
• Aksjebasert avlønning
             
• Pensjonsordninger
           
• Etterlønnsordninger
           
• Andre godtgjørelser
           
                 
Nedenfor kommenteres de enkelte ytelser som benyttes mer spesifikt. Når noe annet ikke fremgår nedenfor, skal det ikke gjelde spesielle vilkår, rammer eller tildelingskriterier for de nevnte godtgjørelsene.
                 
Naturalytelser
               
Naturalytelser vil typisk bestå av bilordning, aviser/tidsskrifter og elektronisk kommunikasjon. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med funksjon eller i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til avlønning.
                 
Bonuser
               
Det eksisterer enkelte salgsbonusavtaler og lederbonusavtaler av begrenset karakter i noen av konsernets datterselskaper. Det arbeides med å utarbeide et enhetlig rammeverk for bonus og insentiver for hele konsernet.
                 
Aksjebasert avlønning
         
Konsernet har per i dag ingen etablerte aksjebaserte insentivprogram særskilt for ledende ansatte i Konsernet. I den grad Konsernet etablerer aksjespareprogram for ansatte, gis ledende ansatte tilgang til å delta i dette på lik linje med øvrige ansatte. Styret foreslår for den ordinære generalforsamling at styret gis fullmakt til erverv av egne aksjer som omfatter dette formålet.
                 
Pensjonsordninger
               
Ledende ansatte inngår i Konsernets ordinære pensjons- og forsikringsordninger som gjelder for alle ansatte. Dette sikrer dem en pensjonsutbetaling som står i forhold til lønnsnivået i arbeid.
                 
Etterlønnsordninger
               
Konsernsjefen og konserndirektører har avtale om etterlønnsordning varierende mellom 12 og 18 måneder.
                 
Gjensidig oppsigelsestid for konsernsjef er 6 måneder. Dersom Goodtech bringer ansettelsesforholdet til opphør er det avtalt et sluttvederlag tilsvarende inntil 18 måneders lønn. Konsernsjefen har med dette en avtale som ivaretar selskapets behov for å kunne be konsernsjefen fratre umiddelbart dersom dette anses å være i selskapets interesse. Etterlønnsordningen må derfor være tilstrekkelig til at konsernsjefen aksepterer en avtale om redusert oppsigelsesvern.
                 
Det kan inngås avtaler om etterlønn også for andre ledere, for å ivareta selskapets behov for til enhver tid å sikre at sammensetningen av ledere er i overensstemmelse med selskapets behov. Slike avtaler vil i henhold til arbeidsmiljøloven ikke være bindende for andre ledere enn konsernsjefen.
                 
Etterlønnsordninger skal søkes utformet slik at de er akseptable internt og eksternt. I tillegg til lønn og annen godtgjørelse i oppsigelsestiden, skal slike ordninger maksimalt gi rett til etterlønn i 18 måneder, hvorav maksimalt 12 måneder er garantert.
                 
Andre godtgjørelser
         
Det kan benyttes andre variable elementer i godtgjørelsen eller tildeles andre særskilte ytelser enn det som er nevnt ovenfor, dersom dette anses formålstjenlig for å tiltrekke seg og/eller beholde en leder. Det gjelder ingen særskilte begrensinger for hva slags andre ytelser som kan avtales.
                 
Generelt
         
Styret har etablert et kompensasjonsutvalg som er et saksforberedende og rådgivende utvalg for Styret. Kompensasjonsutvalget skal
                 
• Forberede saker for styrets vurdering og vedtak om godtgjørelse av, og andre saker vedrørende, selskapets ledende ansatte.
• Forberede styrets vurderinger og vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6 16a.
• Foreslå retningslinjer for kompensasjon og ansettelsesbetingelser for Selskapets ledende ansatte.
                 
Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styrets leder i samråd med styret. Godtgjørelse til øvrig ledende ansatte fastsettes av konsernsjef i samråd med styrets leder. Selskapet praktiserer standard ansettelseskontrakter og standard ansettelsesbetingelser vedrørende oppsigelsestid og etterlønn for stillingen som konsernsjef og konserndirektører.
Note 29
Usikre forpliktelser
       
               
Drift- og prosjektrisiko og usikkerhet
       
Konsernet mottar fra tid til annen krav som følge av sin ordinære drift. Dette kan være garantikrav og krav på erstatning som følge av skade på mennesker eller eiendom som har oppstått ved bruk av selskapets produkter og løsninger. Ledelsen er ikke kjent med noen pågående saker som vil medføre vesentlige forpliktelser for konsernet.
               
Konsernet har prosjekter som bygger på langsiktige kontrakter og noen av dem er totalkontrakter til fastpris. Manglende evne til å møte leveringstider eller ytelsesgarantier samt økning i prosjektkostnadene, kan resultere i kostnader som ikke kan dekkes inn og som kan være større enn inntektene fra det aktuelle prosjektet. Der hvor et prosjekt er identifisert som tapsbringende, føres det avsetninger for å dekke fremtidige tap. Regnskapsmessig behandling er basert på tilgjengelig informasjon og anbefalinger. Omstendigheter og informasjon kan endre seg i etterfølgende perioder, og endelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn hva vurderingene gjort på tidspunktet for utarbeidelsen av regnskapet tilsa.
               
Bank- og konserngarantier
         
Konsernet har stilt sikkerhet ovenfor SEB og andre bankforbindelser i forbindelse med konsernets konsernkontoordning og driftkredittrammer. Viser til note 20 for nærmere omtale av disse sikkerhetstillelser.
               
Sammen med medeier APQ EI AB er konsernets datterselskap, Goodtech Projects & Services AB, solidarisk ansvarlig for forpliktelser i det felleskontrollerte virksomhet, GAQ Contracting AB. Selskapene stiller solidarisk garanti ovenfor tredjeparter som GAQ Contracting AB inngår forpliktelser mot. Se også note 24 i konsernregnskapet.
Note 30
Offentlige tilskudd
     
           
Konsernet er i 2014 bevilget NOK 0,4 mill. i tilskudd fra Norsk Forskningsråd, til utviklingsprosjekt vedrørende utvikling av teknologi for effektivisering av produksjon av aluminium (NFR Heat Pipe). I 2013 mottok konsernet NOK 0,8 mill. i tilskudd fra Norsk Forskningsråd.
           
I 2014 er det i konsernet inntektsført tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter via SkatteFUNN ordningen på NOK 1,5 mill. Beløpet er i sin helhet ført som reduksjon av aktiverte kostnader tilknyttet prosjektet. I 2013 mottok konsernet NOK 1,2 mill. i tilskudd.
 
Utviklingsprosjektet er balanseført, jfr note 11.
     
Note 31
Hendelser etter balansedagen
   
           
Ingen vesentlige hendelser med betydning for avleggelse av regnskapet for 2014.