Goodtech Årsrapport 2014

Årsberetning 2014

2014 har vært et utfordrende år for Goodtech, der sviktende resultater har gjort det nødvendig å intensivere en restrukturering av konsernet, med tilhørende kostnadskutt og nedbemanninger. Som et ledd i restruktureringen har Goodtech også tydeliggjort sin fremtidige strategiske kjernevirksomhet.

 

Med de tiltak som nå er gjennomført ser styret og ledelsen markedsforhold, strategisk posisjon og Goodtechs fremtidsutsikter som gode.

Virksomheten
Goodtech er et børsnotert teknologikonsern med fem virksomhetsområder; Projects & Services, Infra, Solutions, Environment og Products.

Goodtech ASA er morselskap i konsernet, og er notert på Oslo Børs.  Konsernets hovedkontor ligger i Oslo.  Konsernet har stor aktivitet i Sverige og på Åland i tillegg til i Norge.

Visjon og verdier

Goodtechs visjon er å skape en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger.

Goodtech bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom oppgradering av infrastruktur og energisystemer. Vår ambisjon er å levere effektive løsninger som øker konkurransekraften i industrien og møter samfunnets miljøutfordringer. 

Goodtechs forretningsidé er å utvikle og levere prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.  

Goodtech er i dag en av Nordens ledende leverandører av automatisering, elektro, industri- og miljøteknikk. Konsernet er et av Nordens ledende elektro og automatiseringsselskap, og den største prosessmontasjeentreprenøren.

Goodtechs verdier er å være kundefokusert, engasjert, delaktig, innovativ og presterende.

Verdiene er våre leveregler.  Bedriftskulturen og verdigrunnlaget sammenfattes i disse fem stikkordene som underbygger Goodtechs strategier og bidrar til vår fremgang og vilje til å utgjøre en forskjell.

Strategi
For å øke forretningsmessig fokus og satsning, er Goodtech i prosess med å tydeliggjøre sin fremtidige strategiske kjernevirksomhet. Dette betyr en økt selvstendiggjøring av de operative enhetene i konsernet, samt en tydeligere strategisk inndeling.  Samtidig legges det til rette for salg av virksomheter utenfor kjerneområdet. 

Som følge av ny organisering med endret ansvar og rapporteringsstruktur i konsernet fra 1.1.2015, har Goodtech definert følgende rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder) fra 1.1.2015; Projects & Services Norge, Projects & Services Sverige, Solutions, Environment og Products. Dette innebærer at Infra ikke vil rapporteres som eget forretningsområde fra og med 1.1.2015, men inngå i forretningsområdet Projects & Services Sverige. 

Det er igangsatt prosess med tilrettelegging for salg av Goodtech Products AS, Goodtech Environment AS, Goodtech Environment AB og Goodtech Solutions Manufacturing AB, med målsetningen om ferdigstillelse av de enkelte prosessene i løpet av Q2 2015, gitt at tilfredsstillende betingelser oppnås.  

Projects & Services i Norge og Solutions vil etter avsluttet prosess med salg av virksomheter utenfor den strategiske kjerne, bli rettet inn mot automatiserings- og produksjonsteknologi.

Året 2014

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2014 2013 Endring
 Driftsinntekter 2 364 224 2 433 776 -2,9 %
 Driftsresultat (EBITDA)* 22 239 86 218 -74,2 %
 EBITDA margin % 0,9 % 3,5 % -2,6 %
 Resultat før skatt  -34 732 54 621  
 Ordrereserve 1 293 543 1 306 466 -1,0 %
 Antall ansatte 1 533 1 482 3,4 %

*) før spesielle driftsposter

De fleste forretningsområder hadde noe lavere omsetning enn forventet i årets to første kvartaler, grunnet noe svakere markedsforhold og lavere aktivitet i første del av året.  Aktiviteten har vært økende utover i andre halvår.  Enkelte større prosjektnedskrivinger drar ned lønnsomheten for året. 

Goodtech har i løpet av 2014 gjennomført kostnadsreduserende tiltak i form av nedbemanning av lokale og sentrale staber. Overordnede stabsorganisasjoner er redusert ved en nødvendig nedbemanning, og enkelte stabsfunksjoner er flyttet ut i forretningsområdene for å skape et større operasjonelt moment.  Målet er å styrke forretningsområdenes konkurransekraft og øke gjennomføringsevnen.

Nedbemanningen omfatter totalt ca 30 administrative stillinger, og er beregnet å gi en årlig reduksjon av kostnader på i overkant av NOK 30 mill. I tillegg er det gjort lokale kostnadsreduksjoner som er ventet å gi en reduksjon av faste kostnader på ca NOK 10 mill. Tiltakene vil få gradvis effekt fra og med Q1 2015.

Tiltaks- og forbedringsprogram fortsetter i de operasjonelle forretningsområdene og har som mål å styrke salgs- og markedsarbeidet, forbedre prosjektgjennomføringen og redusere driftskostnadene.

Det er belastet NOK 12,7 mill. i engangskostnader i forbindelse med restruktureringen i 2014. Dette sammen med enkelte prosjektnedskrivinger gir negativt resultat før skatt i 2014.

Konsernet har hatt en god ordreinngang innen alle forretningsområder i 2014, og med flere store kontrakter innenfor de ulike forretningsområdene.  Ordrereserven er opprettholdt på et høyt nivå ved utgangen av året.  Markedsutsiktene er gode, men det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til global økonomi.

 

Forretningsområdet Projects & Services
Innen Projects & Services utfører Goodtech elektro-, automatiserings- og montasjeoppdrag av ulik karakter, fra forprosjekt og leveranseprosjekt til drift og vedlikehold.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2014 2013 Endring
 Driftsinntekter 1 490 575 1 576 982 -5,5 %
 Driftsresultat (EBITDA) 37 110 79 800 -53,5 %
 EBITDA margin % 2,5 % 5,1 % -2,6 %
 Ordrereserve 752 176 813 476 -7,5 %
 Antall ansatte 1 221 1 162 5,1 % 

 

Forretningsområdets har 1.221 ansatte ved utgangen av året, hvorav 1.019 i Sverige, mot 1.162 ansatte (975 i Sverige) ved utgangen av 2013.

Det har vært noe lavere aktivitet enn forventet innen konsernets største forretningsområde Projects & Services i 2014, grunnet noe svakere markedsforhold og forsinket oppstart av enkelte større prosjekter. Aktiviteten har imidlertid vært økende i andre halvår. Lønnsomheten innen forretningsområdet er ikke tilfredsstillende i 2014, grunnet enkeltstående prosjektnedskrivinger herunder nedskriving på SEK 11,5 mill. i 2. kvartal etter sluttforhandlinger på forbrenningsanleggprosjekt i Sverige, og svak drift innenfor enkelte enheter i første halvår.

Goodtech har vunnet flere viktige kontrakter i 2014, blant annet innenfor gruveindustrien og innen kraft- og energimarkedet. I begynnelsen av året vant Goodtech blant annet kontrakt på NOK 80 mill. med LKAB for levering av komplett logistikkløsning for transport av malmprodukter til LKABs nye kaianlegg i Narvik.

Goodtech ervervet i oktober selskapet Power Control AB, som omsetter for ca SEK 20 mill. og sysselsetter ni kraftingeniører innen elektroteknikk.  Power Control AB er en viktig brikke i Goodtechs satsning og vekstambisjoner innen kraftmarkedet.

Innenfor industri og bygg i Sverige er det også inngått flere viktige kontrakter i 2014, blant annet kontrakt for elektro- og kraftinstallasjoner på over SEK 30 mill. i forbindelse med at Futurum Fastigheter i Örebro AB bygger om Karolinska Skolan i Örebro.

Av større kontrakter i Norge i 2014 er kontrakt med Hydro for levering av elektro- og automasjonstavler til Hydros anlegg på Karmøy på NOK 35 mill., og kontrakt med Tizir for levering av elektro- og automatiseringssystem til TTIs anlegg i Tyssedal på ca. NOK 29 mill. pluss opsjoner.

Store prosjekter som Mall of Scandinavia i Stockholm har bidratt til høy aktivitet i Projects & Services i andre halvår. På kraftsiden er blant annet Tuna-prosjektet for Svenska Kraftnät ferdigstilt i slutten av året.

Markedsutsiktene i Sverige vurderes som gode innenfor områdene infrastruktur og kraft.  Noen markeder som landbasert industri, olje og gass og bygg, preges  av forsiktighet og utsettelser.  Økte investeringer innenfor vannkraft og vindkraft de nærmeste 2-4 årene gir et økende markedspotensial innenfor energi/kraft-sektoren i Sverige og Norge totalt sett.  Utsiktene innen gruveindustrien i Nord-Sverige ser noe svakere ut grunnet for tiden lave malmpriser.

Forretningsområdet Infra
Konsernets virksomhet knyttet til jernbane og tunnelbane er et eget forretningsområde, Infra.  Dette er et område hvor konsernet har hatt kraftig vekst de siste årene, og hvor konsernet besitter betydelig kompetanse innen gjennomføring av tilknyttede prosjekter. Konsernet arbeider videre med å øke kapasitet, strukturere denne virksomheten, og posisjonere Goodtech i et marked hvor det er planlagt store investeringer i årene fremover. Behov for opprustning av bane og økte krav til sikkerhet er sterke drivere i dette segmentet.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2014 2013 Endring
 Driftsinntekter 325 386 294 412 10,5 %
 Driftsresultat (EBITDA) -8 115 10 621 -176,4 %
 EBITDA margin % -2,5 3,6 % -6,1 %
 Ordrereserve 275 915 285 736 -3,4 %
 Antall ansatte 83 66 25,8 %

 

Forretningsområdet Infra er i sin helhet lokalisert i Sverige.

Infra har hatt høy aktivitet i 2014, med flere store pågående prosjekter, men lønnsomheten for året er påvirket av mye anbudsarbeid og forsinkelser i opparbeiding av prosjektene i begynnelsen av året, samt en større prosjektnedskriving på SEK 8 mill. i 4. kvartal. Goodtech har sagt opp kontrakten med kunden og det pågår for tiden forhandlinger om oppgjør og ny kontrakt for gjenværende prosjekt.

Det arbeides videre med å forbedre kapasitetsutnyttelsen og lønnsomheten.

Infra har vunnet to nye store jernbanekontrakter i 2014, noe som bekrefter vår posisjon i markedet, og ordrereserven ligger på et stabilt høyt nivå.

I månedsskiftet juni/juli vant Infra en kontrakt på over SEK 100 mill. i forbindelse med utbygging av Svealandsbanan. Kontrakten er et totalentrepriseoppdrag som underentreprenør til NCC for samtlige el-, signal- og telearbeider i forbindelse med utbyggingen.  I november inngikk Goodtech kontrakt med Skanska Sverige AB om en totalentreprise for el-, signal- og telearbeider i forbindelse med utbyggingen til dobbeltspor mellom Stenkumla og Dunsjö, som er en del av jernbanestrekningen mellom Hallsberg og Motala i Sverige.

Innen skinnegående infrastruktur i Sverige og Norge foreligger det omfattende investeringsplaner. Det er planlagt å iverksette mange prosjekter i tiden fremover. Dette gir gode muligheter for økende aktivitet og kontrakter på jernbanesiden.

Markedsutsiktene for Infra vurderes også som gode i Norge, hvor vi arbeider videre med å forberede fremtidig satsning og konkrete samarbeidspartnere. Infra har i 2014 gjennomført de første vellykkede oppdrag i Norge.

Forretningsområdet Solutions

Innen dette forretningsområdet leveres produksjonslinjer, maskiner og logistikkløsninger. Goodtech har egne teknologier, med varemerker som Portabulk® og MTH Warehouse, LECAB produksjonslinjer som eksempler. Goodtech leverer også egen teknologi og løsninger innen robotceller og materialtransport. Goodtech eksporterer også utvalgte produkter og teknologier.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2014 2013 Endring
 Driftsinntekter 206 256 199 301 3,5 %
 Driftsresultat (EBITDA) -4 327 -10 282 57,9 %
 EBITDA margin % -2,1% -5,2 % 3,1 %
 Ordrereserve 85 754 73 184 17,2 %
 Antall ansatte 108 133 -18,8 %

 

Antall ansatte i forretningsområdet er ved årets utgang 108, hvorav 90 i Sverige, mot 133 ansatte (110 i Sverige) ved utgangen av 2013.

Solutions viser bedring sammenlignet med året før, men oppnår ikke positiv EBITDA for 2014, grunnet negativt bidrag fra virksomheten i Göteborg som ble solgt i oktober, samt prosjektnedskrivinger i den svenske virksomheten. 

Ordrereserven er gradvis bedret gjennom 2014, og er på et høyt nivå ved utgangen av 4. kvartal.  I løpet av året har Solutions vunnet flere nye kontrakter for levering av produksjonsutstyr og pakkemaskiner nasjonalt og internasjonalt.  Innen automotive er det inngått flere kontrakter både på logistikkløsninger, sveiselinje og materialhåndtering i løpet av året.  

Solutions intensiverer fokus på salgs- og markedsaktivitet, prospektmassen er på et godt nivå innen kjerneområdene.

Solutions har gjennomført en rekke forbedringstiltak i løpet av de to siste årene, og har fortsatt fokus på forbedring av vår kvalitets- og prosjektmetodikk, styrking av vår prosjektorganisasjon og ressursutnyttelse. Goodtech Solutions AB og Goodtech Solutions Manufacturing AB ble ISO 9001/14001 godkjent i 2014.  Det forventes at gjennomførte tiltak og kostnadstilpasninger i Solutions skal gi fortsatt positiv resultatutvikling i 2015.

I 2014 opplevde vi at deler av skandinavisk industri vegret å investere på grunn av sviktende markeder, noe som resulterte i utsettelse av investeringer og sviktende ordreinngang. Samtidig opplevede vi større investeringsaktivitet på våre produkter og tjenester innen bulk og pakkemaskiner. Signalene fra deler av våre markeder er fortsatt varierende, men vekstpotensialet i industrisegmentene er godt. Særlig innen farmasi, næringsmiddelindustrien og bilindustrien ser vi gode muligheter fremover. Nye markeder er bearbeidet gjennom nye partnere i Europa, Skandinavia og Sør-Amerika. Det er forventet at disse markedene vil bidra positivt i årene som kommer.

Forretningsområdet Environment
Dette forretningsområdet leverer miljøteknologi, vann- og avløpsrenseanlegg, samt løsninger innen vannrensing. Det meste av aktiviteten foregår i selskapet Goodtech Environment AB, som er lokalisert på Åland (Finland), og i Norge. Kjente varemerker er Biovac®, Fluidtec® og KOBIX. I det norske markedet er Goodtech markedsleder innen minirenseanlegg med Biovac®.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2014 2013 Endring
 Driftsinntekter 294 444 296 566 -0,7 %
 Driftsresultat (EBITDA) 11 682 8 016 45,7 %
 EBITDA margin % 4,0 % 2,7 % 1,3 %
 Ordrereserve 174 949 129 835 34,7 %
 Antall ansatte 76 78 -2,6 %

 

Forretningsområdet har 76 ansatte ved årets utgang, hvorav 43 på Åland, mot 78 ansatte i fjor (42 på Åland).

Omsetningen innenfor Environment i 2014 er på samme nivå som fjoråret, og EBITDA er økt sammenlignet med fjoråret.

Environment på Åland er fullt belagt med prosjekter hvor effektiv og aktiv prosjektledelse fortsetter å gi gode marginer, selv om avslutningen på året ble litt svakere enn forventet som følge av noe lavere fremdrift i prosjektene. 

Ordrereserven er på et høyt nivå ved utgangen av året, etter at Goodtech vant kontrakt på ca NOK 65 mill. i forbindelse med utvidelse av sentralrenseanlegg Nord Jæren for IVAR i slutten av året.

Det har vært økt aktivitet på produktsiden utover i 2014, men det er fortsatt en avventende holdning blant kommunene.  Det forventes økt oppstart av kommunal regulering i flere geografiske områder i Norge i løpet av 2015 og 2016.

Det har vært en betydelig økning av salg av Biovac®-produkter i det svenske markedet, som skyldes implementering av miljøtiltak i en rekke svenske kommuner. Dette er en god bekreftelse på potensialet vi ser i det svenske markedet på sikt. 

Markedsvolumet for større miljøprosjekter var svært godt i 2014, mens relativt få mellomstore prosjekter kom ut på markedet. Det forventes at dette vil ta seg opp i 2015, samtidig som det fortsatt er ventet endel større prosjektutlysninger både innenfor VA og biogass.

Myndighetene intensiverer sitt fokus på EUs vanndirektiv med konkrete planer for stadig nye områder som må oppgradere dagens avløpsløsninger for å tilfredsstille fremtidige krav.

Forretningsområdet Products
Goodtech er distributør av automatiserings-, kommunikasjons- og elektrokomponenter og instrumentering. Goodtech representerer flere kjente produsenter.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2014 2013 Endring
 Driftsinntekter 91 641 92 716 -1,2 %
 Driftsresultat (EBITDA) 1 116 7 092 -84,3 %
 EBITDA margin % 1,2 % 7,6 % -6,4 %
 Ordrereserve  4 750 4 235 12,2 %
 Antall ansatte 28 24 16,7 %

 

Products leverer en omsetning i 2014 på nivå med fjoråret.  Svak EBITDA for året grunnet noe økte salgs- og markedsføringskostnader, prosjekt med lavere margin samt betydelig forverret valutasituasjon i siste del av 2014. 

Products har i 2014 hatt store leveranser til Goodtech Projects & Services AS' prosjekt for Hydro på Karmøy.

Products har i 2014 styrket salgsavdelingen betydelig for å skape økt omsetning og resultater fremover. I tillegg er en rekke kostnadseffektiviserende tiltak sluttført. Dette inkluderer bla. nytt ERP og logistikksystem, forbedret håndtering av kundehenvendelser og løsning for e-handel.

Markedsutsiktene anses generelt å være gode. Det er noe usikkerhet knyttet til olje og gass-markedet. Stor aktivitet innenfor industri og VA/Samferdsel. Det er bra tilgang på prospekter og tilbudsaktivitetene er økende i Products.

Products har generelt en lav ordrereserve, da den største delen av omsetningen i Products er løpende produktsalg, og kun en mindre del av omsetningen går via den registrerte ordrereserven.

Markedsutsiktene anses som gode for områdene olje & gass, samferdsel og vann/miljø.  Innenfor tradisjonell landbasert industri er markedsutsiktene svakere med fortsatt relativt lavt investeringsnivå.

Det er bra tilgang på prospekter, og våre tilbudsaktiviteter er økende i Products.

 

Kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet
Konsernets totalkapital er ved utgangen av året NOK 1.570,8 mill. Av dette utgjør omløpsmidler NOK 769,2 mill. og anleggsmidler NOK 801,6 mill. Egenkapitalen per 31. desember er på NOK 686,5 mill. noe som gir en egenkapitalgrad på 43,7 % mot 47,2 % i fjor.

Sterkt kontantstrøm fra drift med NOK 59,9 mill. i 2014 mot negativ kontantstrøm fra driften i 2013 på NOK -8,7 mill. Kontantstrøm fra driften vil naturlig svinge fra periode til periode, avhengig av sammensetning av prosjektmassen og faktureringstidspunkt i prosjektene.  Goodtech har fokus på god likviditetsstyring, og har i 2014 hatt sterkt fokus på tiltak for å bedre kontantstrømmen i prosjektene, inkludert forbedring av faktureringsrutiner og oppfølging av utestående fordringer.  Vi ser at iverksatte tiltak har gitt gode effekter, og dette vil ha fortsatt fokus fremover.

Netto rentebærende gjeld utgjør NOK 178,1 mill. ved utløpet av 2014, hvorav NOK 156,0 mill. er klassifisert som kortsiktig (NOK 162,2 mill. i 2014 hvorav NOK 43,8 mill. var kortsiktig). Goodtechs hovedbankforbindelse SEB har gitt waiver på covenantkravene ved utgangen av året. Det vil være behov for ny waiver fra banken per 31.03.2015 gitt eksisterende covenants. En nærmere beskrivelse av waiver finnes i note 26 til regnskapet. Goodtech er i dialog med banken rundt restruktureringsprosessen, og SEB er positiv til de pågående likviditetsfremmende tiltak og strukturelle prosesser. Eksisterende engasjementsavtale med SEB utløper 31.12.2015 og er under reforhandling. 

Netto gjeldsgrad (netto rentebærende gjeld/egenkapital) utgjør 25,9 % ved utgangen av 2014 mot 22,4 % året før.  

Aksje- og aksjonærforhold
Selskapets aksjekapital består av 32.528.905 aksjer pålydende kr 2 til sammen kr 65.057.810.

Alle aksjonærer i Goodtech skal ha like rettigheter. Selskapet har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og det er ikke fastsatt noen omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer i vedtektene.

El & Industrimontage Tannergård AB er ved utgangen av året selskapets største aksjonær med 28,9 % av aksjene. Holmen Industri Invest 1 AS er nest største aksjonær med en eierandel på 24,1 %. Deretter følger Skagen Vekst med 6,5 %. Sedlak Holding AS, et selskap eid av styremedlem Veroslav Sedlak, eier 4,8 % av aksjene. EIO AS, et selskap eid av tidligere konsernsjef Vidar Låte, eier 4,6 % av aksjene.

Rundt halvparten av konsernets ansatte er aksjonærer i Goodtech ASA.

Goodtech ASA hadde ved årets utgang 126.160 egne aksjer, tilsvarende 0,4 % av selskapets aksjekapital.

Goodtech har i 2014 tatt opp et lån på NOK 12,6 mill. fra fire av selskapets hovedaksjonærer.  Lånet er gitt på markedsmessige betingelser og løper til 31.12.2015.

Det henvises ellers til et eget kapittel om aksjonærforhold i årsrapporten.


Personale, arbeidsmiljø og sikkerhet
Goodtech arbeider aktivt med å styrke fokus på HMS og sikkerhet på arbeidsplassen. Aktiviteter skal planlegges og utføres slik at ingen blir påført skade eller sykdom, at miljøet ikke forurenses og at materielle verdier ikke skades.

Goodtech har gjennom de senere årene arbeidet med målrettede aktiviteter for å sette HMS arbeidet i fokus og styrke konsernets sikkerhetskultur. I forbindelse med satsning innenfor kraft og energi har Goodtech ytterligere styrket fokus på HMS og sikkerhet på arbeidsplassen.  HMS er et lederansvar som følger selskapets linjeorganisasjon, og skal drives i henhold til lover og myndighetskrav, og i henhold til Goodtechs HMS-rutiner i bedriftens styringssystem.

For Goodtech omfatter HMS-begrepet følgende:

 • Sikkerhet for menneskers liv og helse, inkludert arbeidsmiljø
 • Sikkerhet for det ytre miljø
 • Sikkerhet for eiendom og materiell

Dette innebærer målrettede aktiviteter og fokus på å:

 • arbeide for å beskytte miljøet og menneskene, herunder sikkerhet på arbeidsplassen og kontinuerlige forbedringer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø
 • sikre at vi har kompetanse til å drive og lede større og/eller komplekse prosjekter
 • sikre og styrke konsernets felles metoder
 • effektivisere og sikre konsernets prosjektgjennomføring
 • forvalte og utvikle konsernets virksomhetsstyringssystem (VLS) med prosesser, strukturer, rutiner og maler.

Goodtech har som målsetning å ha bransjens mest effektive prosjektgjennomføring og metoder, samt kompetent personell som setter sikkerhet, kundene og medarbeiderne i fokus. Prioritert oppgave er forvaltning av rutiner og metoder, og forbedringsarbeid i prosjektbasert virksomhet representert med for ca. 75% av virksomheten i Goodtech.

Hele virksomheten innenfor Projects & Services, Infra og Solutions er ISO-sertifisert.

 Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2014 2013
 Rapporterte arbeidsuhell 102 75
 Rapporterte arbeidsuhell med fravær 13 18
 Sykefravær 4,29 % 3,83 %
 Dødsfall blant ansatte 1 0

 

Konsernet i løpet av 2014 blitt rammet av to alvorlige personulykker, den ene en trafikkulykke med dødelig utfall for en av våre ansatte.

De siste årene har Goodtech hatt et økende fokus på rapportering av ulykker og uønskede hendelser.  Alles helse og sikkerhet har høyeste prioritet, og i tillegg til løpende risikovurderinger er det av avgjørende betydning å lære av egne feil.  Dette har Goodtech satt i system gjennom rapportering og oppfølging av uønskede hendelser og arbeidsuhell.  Sammen med løpende kartlegging av risiko og risikoanalyser er dette et viktig virkemiddel i det forebyggende HMS-arbeidet. Arbeidet med å nå Goodtechs visjon om null skader og ulykker på arbeidsplassen fortsetter, og det legges ned betydelige ressurser for å heve HMS-nivået videre. 

Goodtech følger de etiske retningslinjene i FNs Global Compact fra år 2000, og har innarbeidet disse i konsernets etiske retningslinjer. Dette er krav som også stilles til Goodtechs underleverandører.

Konsernets overordnede retningslinjer stiller krav til at alle ansatte skal behandles med respekt og ha en arbeidsplass som er fri for mobbing og/eller trakassering.  Goodtech har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av rase, kjønn eller legning. Konsernet skal ikke utøve noen form for diskriminering i sin rekrutterings- og ansettelsespraksis eller når det gjelder tilgang til utdanning, forfremmelse og belønning. Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Det lave sykefraværet i konsernet indikerer at trivselen og motivasjonen for å gå på jobb er god.  Goodtech gjennomfører jevnlige tilfredshetsundersøkelser og medarbeidersamtaler, slik at eventuelle forbedringer og endringer vurderes løpende.

 Ansatte 2014 2013
 Antall ansatte 1 533 1 482
 Andel kvinnelige ansatte 8,5 % 8,8 %
 Aksjonærvalgte kvinner i Goodtechs styre 3 2

 

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og er i en kontinuerlig prosess for å få flere kvinner som søkere til ledige stillinger. Konsernets kvinnelige ansatte arbeider i dag hovedsakelig innen økonomi, administrasjon og marketing.

Godtgjørelse til konsernsjef og selskapets styre er opplyst i note til regnskapet. Det vises til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i note 28 til årsregnskapet.

Miljørapportering
Goodtech bidrar positivt til samfunnets utvikling gjennom å levere kostnadseffektive prosjekter og innovative teknologiløsninger. Samtidig forbruker virksomheten råvarer og forårsaker utslipp til luften gjennom transport. Goodtech har identifisert og valgt noen vesentlige miljøaspekter med kontinuerlig fokus:

 • Vi velger (og selger) energieffektive løsninger som reduserer kundenes energiforbruk
 • Vi minimerer transporten gjennom planlegging, IT/telekommunikasjon, samordnede innkjøp, samkjøring, bruk av offentlige transportmidler, miljøvennlige biler og oppfordring til sparsom kjøring.
 • Vi velger helse- og miljøvennlige produkter og materiell
 • Vi tar hånd om avfallet vårt på best mulig måte ut i fra lokale forutsetninger, og forsøker å gjenbruke eller gjenvinne mesteparten
 • Vi minimerer bruken av kjemikalieprodukter og velger slike i fra et helse- og miljøperspektiv
 • Vi minimerer risikoen for miljøulykker i form av brann eller kjemikalielekkasje, men har beredskap for å håndtere en eventuell ulykke

Det henvises ellers til redegjørelse for samfunnsansvar i kapittelet om menneske, samfunn og miljø i årsrapporten.Risikofaktorer og risikostyring
Goodtech ASA og de enkelte selskapene i konsernet er eksponert for ulike former for risiko av både markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter.  I tillegg er enkelte selskaper eksponert mot regulatoriske risikofaktorer og politisk risiko.  Politiske beslutninger som vedrører infrastruktur og miljø er eksempler på slike.

Styret er opptatt av å sikre en systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer og trygging av arbeidsplasser for selskapets ansatte.
Goodtech arbeider aktivt med å håndtere risiko i alle sine forretningsområder, og det gjøres regelmessig risikovurderinger hvor de viktigste risikoforhold belyses og vurderes.

En stor del av Goodtechs virksomhet knytter seg til utføring av enkeltprosjekter. Prosjektenes kompleksitet, størrelse, varighet og risiko varierer. Det er derfor avgjørende for å oppnå gode resultater at prosjektrisiko blir analysert på anbudsstadiet og håndtert på en systematisk og profesjonell måte i gjennomføringsfasen.  Konsernets balanse inneholder eiendeler og gjeld relatert til pågående prosjekter.  Enkelte poster inneholder estimatusikkerhet der konsernets ledelse og prosjektansvarlige har utøvd skjønn basert på gitte forutsetninger.  Disse forutsetningene har vært vurdert og funnet realistiske. Konsernet har for tiden noen større prosjekter der det pågår avklaringer med kunden om økonomisk oppgjør. Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen pr 31.12.2014.

I løpet av en prosjektperiode kan det oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke konsernets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat.  Konsernet har rutiner og systemer for risikovurdering i prosjektene, fra anbudsfasen og frem til ferdig prosjekt. Gjennomgang og vurdering av prosjektene gjøres hver måned.  Formålet med dette er gjennom korrigerende tiltak å begrense uønskede økonomiske og produksjonsmessige konsekvenser, samt å ha løpende realistiske estimater på prosjektene. Samtidig fokuseres det på å utnytte positive muligheter i prosjektene.

Konsernets fremtidige drift vil blant annet avhenge av at konsernets medarbeidere har de kvaliteter og den kompetanse som skal til for å sikre at levering skjer i henhold til inngåtte kontrakter. Viktige elementer i denne forbindelse er å imøtekomme kundenes fremtidige krav til service, teknologi og effektivitet. Risikoen reduseres ved at det er stor spredning i kontraktene med hensyn til antall og størrelse, og ingen kontrakter er store og dominerende i forhold til den totale omsetningen. Det er fortsatt press i arbeidsmarkedet, særlig på prosjektledersiden.  Dette vil kunne påvirke konsernets tilgang på relevant kompetanse. Disse risikoforholdene har høy fokus, og søkes oppveid gjennom det systematiske arbeidet som gjøres i de enkelte driftsenheter med å forvalte og utvikle prosesser, rutiner, metoder og kompetanse, og som skal sikre fremtidig vekst og inntjening innen kjerneområdene.

Goodtech opererer i flere europeiske land. Kontraktene er primært i valutaene NOK, SEK, EUR og USD. Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Goodtech har en vesentlig del av virksomheten i Sverige og er derfor eksponert mot SEK. Det tilstrebes at innkjøp og salg i de enkelte prosjekter foretas i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger. Konsernet har i tillegg flervaluta konsernkontosystem, noe som bidrar til å utjevne valutarisikoen. Konsernet har i løpet av året ikke gjort vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.
Goodtech har kunder innen mange bransjer, noe som gjør konsernet mindre eksponert for konjunktursvingninger.


Motpartsrisiko anses som moderat, og historisk har konsernet kun ført begrensede tap på krav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. Det er også stor spredning blant kundene, både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er veletablerte selskaper og offentlige institusjoner. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder.

Styret vurderer likviditeten i konsernet som tilfredsstillende. Konsernets strategi er til enhver tid å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvivalenter og/eller kredittmuligheter for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner. Rentebærende gjeld tas hovedsakelig opp i NOK eller SEK.  For å redusere Goodtechs eksponering mot endringer i rentenivået, er det inngått avtale om fastrente på selskapets langsiktige lån. For øvrig har konsernet lånerammer og låneopptrekk med flytende rente.

Goodtechs arbeid med å styrke fokus på HMS og sikkerhet på arbeidsplassen er omtalt under kapitlet om personale, arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Det gjøres regelmessige risikovurderinger hvor de viktigste risikoforholdene belyses og vurderes.   

Forskning og utvikling 
Goodtech arbeider løpende med større og mindre teknologiutviklingsprosjekter. En stor del av utviklingen er knyttet til løsninger som skal leveres til kunde. Vi har samlet de løsningsorienterte teknologiene i Solutions. Dette er et godt og naturlig grunnlag for satsning på teknologi- og produktutvikling.   Som eksempel selger vi vår egen teknologiløsning for høylager, materialhåndtering og robotceller og kombinasjoner av disse.

Goodtech Recovery Technology AS (GRT) inngikk i slutten av 2013 en R&D-kontrakt for gjenvinning av energi med Dubai Aluminium (DUBAL).  Pilotanlegget ble installerte og startet  i 1. halvår 2014, og har vært i drift hos DUBAL siden sommeren. Project Performance Test ble suksessfullt gjennomført 12. desember.  Testresultater ble også fremlagt på AustralAsian Aluminium Smelting Technology Conference i Dubai 6.–11. desember 2014. GRT har utarbeidet prosjektplan for videre fremdrift som strekker seg over 3 år og beskriver kommersialiseringsprosessen for GRTs teknologi i samarbeid med DUBAL. Når dette avklares vil prosjektet gå inn i en kommersialiseringsfase. Det vurderes samarbeid med partner for å finansiere fremtidige investeringer.

Eierstyring og selskapsledelse
Styret i Goodtech har arbeidet frem prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg klargjøres rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse.

Formålet med selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med den norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Styret i Goodtech utnevnte tidligere markedsdirektør Arve Teie som fungerende konsernsjef fra 1. september 2014, etter at tidligere konsernsjef Vidar Låte i samarbeid med styret fant det riktig å fratre selskapet for å skape rom for de pågående prosessene knyttet til vurdering av Goodtechs strukturelle og strategiske alternativer. Styret takker Låte for hans mangeårige innsats for Goodtech, som under hans ledelse har mangedoblet driftsinntektene og utviklet seg til en ledende nordisk tilbyder av prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse vedtatt av styret 19. mars 2015 er omtalt i eget kapittel i årsrapporten.

Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet for konsernet er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS). Årsregnskapet for morselskapet Goodtech ASA er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk (NGAAP). Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven § 3-3a og god regnskapsskikk (GRS) bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 

Årets resultat i konsernet og i morselskapet Goodtech ASA
Goodtech-konsernet viser et årsresultat på NOK -21,7 mill. Resultat per aksje fra videreført virksomhet utgjør NOK -0,67 per aksje.

Morselskapet Goodtech ASA viser et overskudd på NOK 0,6 mill. i 2014. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2014. Årets overskudd i morselskapet foreslås overført til annen egenkapital.

Goodtech ASAs (morselskapet) egenkapital ved utgangen av året etter foreslått resultatdisponering utgjør NOK 590,1 mill.

Hendelser etter årets utløp 
Goodtech har vunnet flere nye kontrakter etter årsslutt innenfor alle forretningsområder, blant annet har Skanska valgt Goodtech som elentreprenør i forbindelse med oppføring av Trädgårdana omsorgssenter i Örebro, ordreverdi ca SEK 10 mill., og LKAB har valgt Goodtech som leverandør av komplette el-installasjoner i forbindelse med produksjonsøkning i Malmberget, ordreverdi SEK ca 25 mill.

Medio mars ble Goodtech tildelt nytt stort jernbaneprosjekt på ca SEK 120 mill. Tildelingen gjelder totalentreprisen for bane-, el-, signal, tele, mark- og broarbeider i prosjekt Y:et, et fellesnavn for de ulike delprosjektene i Trafikverkets satsing på raskere persontransport, økt kapasitet og sikkerhet mellom Jönköping, Nässjö og Värnamo i Sverige. Kontrakten er underlagt normal klagefrist i henhold til svensk lov om offentlige anskaffelser.

Konsernets fremtidige utvikling 
Gjennom det igangsatte forbedringsprogrammet med nedbemanning av overordnede stabsfunksjoner og flytting av enkelte stabsfunksjoner ut i forretningsområdene vil Goodtech få en redusert kostnadsbase og en struktur tilpasset den operative virksomhetens fremtidige behov. Målet er å styrke forretningsområdenes konkurransekraft og øke den operasjonelle gjennomføringsevnen.

Tiltaks- og forbedringsprogram i de operasjonelle forretningsområdene har som mål å styrke salgs- og markedsarbeidet, forbedre prosjektgjennomføringen og redusere driftskostnadene.

Tydeliggjøringen av kjernevirksomheten i Goodtech og selvstendiggjøringen av de operative enhetene i konsernet innebærer en klarere strategisk retning, og skal bidra til mer effektiv drift som gir et sterkere fundament for økt lønnsomhet fremover.  

Goodtech vurderer markedsituasjonen som tilfredsstillende, men ser at svingninger i enkeltmarkeder påvirker investeringer og oppstart av prosjekter.

Goodtech vil bygge videre på eksisterende langsiktige kundeforhold, som utgjør en betydelig andel av vår omsetning. 

Med implementeringen av de strukturelle og organisasjonsmessige endringene samt igangsatte og planlagte tiltaksprogram vil konsernet få bedre forutsetninger for lønnsomhet, samt tydeligere strategisk innretning mot et godt markedspotensial innen de forskjellige forretningsområder. Styret ser dette som et godt grunnlag for en positiv verdiutvikling for selskapets aksjonærer, og vil videreføre en aktiv utbytte­politikk fra selskapet fremover, tilpasset selskapets resultater og finansielle situasjon.

 

Oslo, 19. mars 2015

 

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder 
  Rolf Tannergård
Styremedlem
  Karl-Erik Staubo 
Styremedlem
         
Veroslav Sedlak
Styremedlem
  Anne M. Sødahl Wessel
Styremedlem
  Åsa Otterlund 
Styremedlem
         
Hilde Vik Matre
Styremedlem
  Håvard Kristiansen
Styremedlem, ansattes representant
  Susanne Häggström
Styremedlem, ansattes representant
         
Christer Erita
Styremedlem, ansattes representant
      Arve Teie
Fungerende konsernsjef