Goodtech Årsrapport 2014

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styremedlem, ansattes representantStyremedlem, ansattes representantStyret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Goodtech ASA, konsern og morselskap, per 31. desember 2014.

Årsregnskapet for konsernet er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per 31.12.2014. Årsregnskapet for morselskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk per 31.12.2014. Årsberetningen for konsern og mor er i samsvar med regnskapslovens krav og norsk god regnskapsskikk nr. 16 per 31.12.2014.

Etter vår beste overbevisning:

  • er årsregnskapet 2014 for morselskapet og konsernet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder
  • gir opplysningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 2014
  • gir årsberetningen for konsernet og morselskapet en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet
  • de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor

Oslo, 19. mars 2015

 

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder    

 

Rolf Tannergård
Styremedlem

 

Karl-Erik Staubo 
Styremedlem

 

 

 

 

 

Veroslav Sedlak
Styremedlem

 

Anne M. Sødahl Wessel
Styremedlem

 

Åsa Otterlund 
Styremedlem

 

 

 

 

 

Hilde Vik Matre
Styremedlem

 

Håvard Kristiansen
Styremedlem, ansattes representant

 

Susanne Häggström 
Styremedlem, ansattes representant

 

 

 

 

 

Christer Erita   
Styremedlem, ansattes representant                                                                                                                       

 

 

 

Arve Teie
Fungerende konsernsjef